velikost textu

Epigeneticky podmíněná chemorezistence nádorových buněk

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Epigeneticky podmíněná chemorezistence nádorových buněk
Název v angličtině:
Epigenetically based chemoresistance of cancer cells
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Barbara Feriančiková
Vedoucí:
prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.
Oponent:
RNDr. Pavel Šácha, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Michaela Moserová, Ph.D.
Id práce:
200354
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (N1406)
Obor studia:
Biochemie (NBIOD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
chemorezistence, lncRNA, hypoxie, neuroblastom
Klíčová slova v angličtině:
chemoresistance, lncRNA, hypoxia, neuroblastoma
Abstrakt:
ABSTRAKT: Nádorová onemocnění jsou i přes významné pokroky v diagnostice a léčbě druhou nejčastější příčinou úmrtí v ekonomicky vyspělých státech. Hlavním důvodem selhání proti- nádorové terapie je rozvoj chemorezistence, která může být buď vnitřní, nebo získaná, a je primárně zprostředkovaná aktivací různých klíčových regulátorů (např. MDR, PI3K/Akt apod.). Na aktivaci těchto drah se podílejí genetické a epigenetické mechanismy. Mezi vý- znamné epigenetické mechanismy, které se mohou účastnit na vzniku chemorezistence, patří regulace genové exprese prostřednictvím mikroRNA (miRNA) a dlouhých nekódujících RNA (lncRNA). Deregulovaná exprese těchto nekódujících RNA byla pozorována v mnoha one- mocněních a byl prokázán jejich podíl na vzniku a progresi zhoubných nádorů. V práci jsme sledovali expresi dlouhé nekódující RNA MIAT v hypoxii (1% O2) u chemosenzitivních a chemorezistentních buněčných linií neuroblastomu (NBL), neboť hy- poxie je významným negativním prognostickým faktorem řady nádorů a podílí se právě na chemorezistenci. Relativní exprese MIAT byla ovlivněna počtem kultivovaných buněk, kdy se zvyšovala její exprese s kultivací většího počtu buněk. Exprese MIAT byla také signi- fikantně zvýšena již po 6 h kultivace NBL linie UKF-NB-4 v hypoxických podmínkách a maxima dosahovala po 48 h s následným mírným snížením. Pro ozřejmění souvislosti MI- AT a chemorezistence jsme stanovili její expresi na panelu NBL linií chemosenzitivních a chemorezistentních k cisplatině a některým dalším cytostatikům. Chemorezistenci použitých linií jsme si ověřili stanovením IC50. Prokázali jsme signifikantní zvýšení exprese MIAT u NBL linií rezistentních k cisplatině UKF-NB-4CDDP a SK-N-ASCDDP. U linií rezistentních k ellipticinu, doxorubicin a vinkristinu jsme prokázali signifikantní snížení exprese MIAT. Ověřili jsme vliv hypoxie a souvislost chemorezistence k cisplatině na indukci exprese MIAT, tyto souvislosti nebyly doposud popsány. Pro potvrzení významu lncRNA MIAT v adaptaci na hypoxické podmínky NBL a její význam v rezistenci k cisplatině je nutné provést další experimety, zejména studie s knock-down MIAT. (In Czech) Klíčová slova: chemorezistence, lncRNA, hypoxie, neuroblastom
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: Cancer, despite significant advances in diagnosis and treatment, is the second most common cause of death in economically advanced countries. The main reason for the failure of anticancer therapy is the development of chemoresistance, which can be either internal or acquired, and is primarily mediated by the activation of various key regulators (eg MDR, PI3K/Akt, etc.). Genetic and epigenetic mechanisms are involved in activating these pathwa- ys. Significant epigenetic mechanisms that can participate in chemoresistance include regula- tion of gene expression by microRNA (miRNA) and long noncoding RNA (lncRNA). Dere- gulated expression of these non-coding RNAs has been observed in many diseases and their involvement in the initiation and progression of malignant tumors has been demonstrated. In this study, we investigated the expression of long non-coding RNA MIAT in hypoxia (1% O2) in chemosensitive and chemoresistant neuroblastoma cell lines (NBL), as hypoxia is a significant negative prognostic factor of many tumors and is involved in chemoresistance. Relative expression of MIAT was influenced by the number of cultured cells, where expression was increased by culturing more cells. MIAT expression was also significantly increased after 6 hours of NBL culture UKF-NB-4 in hypoxic conditions, and maximum reached 48 h followed by a slight decrease. To elucidate the context of MIAT and chemoresistance, we determined its expression in the NBL cell line panel of chemosensitive cells and cells chemoresistant to cisplatin and some other cytostatics. The chemoresistance of the used lines was verified by IC50 determination. We have demon- strated a significant increase in MIAT expression in the cisplatin-resistant NBL line UKF- NB-4CDDP and SK-N-ASCDDP. In the lines resistant to ellipticin, doxorubicin and vincristine, we have shown a significant decrease in MIAT expression. We verified the effect of hypoxia in the context of chemoresistance to cisplatin on induction of MIAT expression, these con- texts have not been described so far. In order to confirm the importance of MIAT lncRNA in adapting to the hypoxic conditions of NBL and its impact in cisplatin resistance, further experiments, especially MIAT knock-down studies, are required. Keywords: chemoresistance, lncRNA, hypoxia, neuroblastoma
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbara Feriančiková 1.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbara Feriančiková 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbara Feriančiková 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc. 364 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Pavel Šácha, Ph.D. 456 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 154 kB