velikost textu

Fyzioterapie v paliativní péči

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fyzioterapie v paliativní péči
Název v angličtině:
Physiotherapy in palliative care
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Darya Ustinova
Vedoucí:
Bc. Tereza Chalupská
Oponent:
Markéta Gerlichová
Id práce:
200349
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Paliativní péče, Hospic, Fyzioterapie, Rehabilitace
Klíčová slova v angličtině:
Palliative care, Hospice, Physiotherapy, Rehabilitation
Abstrakt:
ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: Darya Ustinova Vedoucí práce: Mgr. Tereza Chalupská Název bakalářské práce: Fyzioterapie v paliativní péči Abstrakt bakalářské práce: Cílem moderní paliativní medicíny je udržení dobré kvality života pacientů s pokročilým onemocněním. Původně byla paliativní péče považována za terminální péči, která se zaměřovala na úlevu příznaků na konci života. V současné době má paliativní péče větší rozsah a koncept rehabilitace v paliativní péči se také stále rozšiřuje. Hlavním cílem této bakalářské práce je popsat poznatky o roli fyzioterapie v paliativní péči, a přispět tak do okruhu literatury věnující se této problematice. Teoretická část obsahuje obecné informace o paliativní péči, multidisciplinárním paliativním týmu se zaměřením na rehabilitaci v paliativní péči. Následuje výčet fyzioterapeutických metod aplikovatelných v paliativní péči spolu s vymezením hlavních symptomů, které je možno pomocí fyzioterapie ovlivnit. Závěr teoretické části se věnuje postoji pacientů a zdravotnického personálu vůči fyzioterapii v paliativní péči a možnosti vzdělání fyzioterapeutů v oblasti paliativní péče. Praktická část popisuje výsledky dotazníkového šetření o současném stavu zastoupení fyzioterapeutů v paliativní péči v České republice a o roli fyzioterapeuta v paliativním týmu na jednotlivých pracovištích. Součástí bakalářské práce je informační leták vytvořený s cílem rozšíření znalostí o fyzioterapii v paliativní péči mezi ostatní členy paliativního týmu. Výsledkem této práce je potvrzení důležitosti fyzioterapie v paliativní péči, avšak Česká republika se potýká s nedostatkem fyzioterapeutů v paliativních zařízeních. Klíčová slova: Paliativní péče Hospic Fyzioterapie Rehabilitace
Abstract v angličtině:
BACHELOR THESIS ABSTRACT Author: Darya Ustinova Supervisor: Mgr. Tereza Chalupská Opponent: Title of bachelor thesis: Physiotherapy in palliative care Abstract: The purpose of modern palliative medicine is to maintain high quality live of patients with advanced form of disease. Palliative care was originally considered as terminal care, which focused on relief of symptoms at the end of life. Nowadays, palliative care has a greater scope and the concept of rehabilitation, in palliative care, expands. The main purpose of this dissertation is to define the role of physiotherapy in palliative care and to contribute to the existing literature. Theoretical part of this dissertation begins with general information about palliative care and multidisciplinary palliative team with a focus on rehabilitation in palliative care. Below is a list of physiotherapy techniques applicable in palliative care, and the main symptoms that can be affected by physiotherapy in palliative care. The conclusion of the theoretical part is devoted to the attitude of patients and medical personnel to physiotherapy in palliative care and the training opportunities of physiotherapists in the field of palliative care. The practical part describes results of the questionnaire survey on the numbers of the physiotherapists in palliative care field in Czech Republic and the role of the physiotherapist in palliative team at the different organizations. Also, the part of the bachelor dissertation is informational leaflet, designed for spreading the knowledge about physiotherapy in palliative care among the other members of palliative team. The results of this study confirming the importance of physiotherapy in palliative care, but Czech Republic faces with the lack of physiotherapist in palliative care. Keywords: Palliative care Hospice Physiotherapy Rehabilitation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Darya Ustinova 1.19 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Darya Ustinova 3.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Darya Ustinova 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Darya Ustinova 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Bc. Tereza Chalupská 4.09 MB
Stáhnout Posudek oponenta Markéta Gerlichová 3.62 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Yvona Angerová 748 kB