velikost textu

Fenomén dezinformace v českém mediálním prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fenomén dezinformace v českém mediálním prostředí
Název v angličtině:
The Phenomenon of Fake News in the Czech Media Milieu
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Matěj Beránek
Vedoucí:
Mgr. Martin Švantner, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.
Id práce:
200340
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra elektronické kultury a sémiotiky (24-KEKS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Elektronická kultura a sémiotika (EKS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dezinformace, fake news, fallacie, média, argumentace, kritická diskurzivní anaýza, Aeronet.cz, AC24.cz, Instory.cz
Klíčová slova v angličtině:
disinformation, fake news, fallacy, media, argumentation, critical discourse analysis, Aeronet.cz, AC24.cz, Instory.cz
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zaměřuje na téma dezinformace, které analyzuje s ohledem na české mediální prostředí. Důraz je přitom kladen na obsahovou analýzu dezinformačních zpráv s ohledem na jejich persvazivní funkci – jaké jsou obecné charakteristiky dezinformačních zpráv a jaké jazykové a rétorické prostředky využívají. Těžiště této analýzy představují fallacie, klamné či falešné argumenty. V první části diplomové práce je představen fenomén dezinformace v kontextu a s ohledem na dnešní dobu. Empirická část poté analyzuje konkrétní příklady dezinformačních zpráv publikovaných na vybraných českých dezinformačních serverech (Aeronet, AC24, Instory.cz). Při výběrů těchto serverů jsem dbal na jejich heterogennost co do struktury vedení a tematického zaměření. Výběr analyzovaných článků podléhal předem určeným kritériím – zaměřil jsem se na téma migrační krize, ke kterému se dané servery vyjadřovaly mezi lety 2015–2017.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis focused on disinformation, providing analysis of media system in the Czech Republic. The main focus is on content analysis of disinformations and their persuasive function – explaining what are the ain characteristics of those news and which lingual and rhetorical tools they use. The main tool which is discussed and analysed in this thesis is fallacy, false or invalid arguments. Disinformation phenomenon and its place in today’s world is explained in their first part of the thesis. The second, empirical part of the thesis looks at specific examples of disinformations which were published at selected Czech disinformation news websites (Aaronet, AC24, Instory.cz). Selection of those websites was guided by their diversity when it comes to structure and themes. The sample of analysed articles was subject to predefined standards, chosing articles with the theme of immigration crisis which were published between 2015 and 2017.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matěj Beránek 1.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matěj Beránek 45 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matěj Beránek 33 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Švantner, Ph.D. 315 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. 513 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jakub Češka, Ph.D. 152 kB