velikost textu

Metody sociální práce se seniory užívané na našem území v letech 1948–1989

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metody sociální práce se seniory užívané na našem území v letech 1948–1989
Název v angličtině:
Methods of Social Work with elderly people used in our territory in 1948-1989
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Bohumila Gudzenko, DiS.
Vedoucí:
PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D.
Id práce:
200333
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Sociální práce (SOCP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
metody sociální práce|ústavní péče|stáří|senior
Klíčová slova v angličtině:
social work methods|residential care|old age|elderly people
Abstrakt:
Abstrakt Téma diplomové práce je Metody sociální práce se seniory užívané na našem území v letech 1948–1989. Cílem této práce je deskripce metod užívaných v sociální práci se seniory ve vymezeném období. Metoda, která je v této práci použita, je syntézou odborných poznatků z literatury mapující sociální práci v období od roku 1948 do roku 1989 a analýzou historického období. Tato práce je členěna do pěti hlavních kapitol. V první kapitole je pozornost věnována teoretickému rámci, který popisuje sociální oblast s akcentem na seniory. Druhá kapitola se věnuje úvodní stati o sociální práci z pohledu cílové skupiny seniorů. Pozornost je věnována především uvedení do politického kontextu a systému sociálního zabezpečení a fungování sociálních služeb. Nutnou součástí této práce je i stručný historický exkurz, který je popsán ve třetí kapitole. Historický exkurz stručně mapuje období od 17. století do první poloviny 20. století, a to v kontextu vnímání stáří, smrti a rodinného soužití. Ve čtvrté kapitole je popsán vývoj sociální práce od roku 1948, který se soustředí na sociální práci se seniory (starými lidmi). Závěrečná kapitola této práce se soustřeďuje na metody sociální práce se starými lidmi v kontextu socialistického modelu zdravotně sociálního pomezí. Klíčová slova: Sociální práce, metody sociální práce, ústavní péče, sociální péče, stáří, stárnutí, starý člověk, senior
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this thesis is the Methods of social work with elderly people used in our territory in 1948-1989. The goal of this thesis is to description of the methods used in social work with seniors in the defined period. The method used in this thesis is a synthesis of scientific knowledge from literature mapping social work in the period from 1948 to 1989 and analysis of the historical period. This thesis is divided into five main chapters. The first chapter is dedicated to the theoretical framework, which describes the social area with an emphasis on old people. The second chapter is devoted to the introductory article on social work from the perspective of the target group of seniors. Attention is paid especially to the introduction to the political context and the social security system and the functioning of social services. A necessary part of this work is also a brief historical excursion, which is described in the third chapter. The historical excursion briefly maps the period from the 17th century to the first half of the 20th century, in the context of perception of old age, death and family cohabitation. The fourth chapter describes the development of social work since 1948, which is focused on social work with old people. The final chapter of this thesis is the fifth chapter, focusing on methods of social work with old people in the context of the socialist model of health and social boundaries. Keywords: Social work, social work methods, residential care, social care, old age, ageing, elderly peple, senior
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Bohumila Gudzenko, DiS. 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Bohumila Gudzenko, DiS. 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Bohumila Gudzenko, DiS. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D. 117 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D. 717 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB