velikost textu

Comparing the effect of segmental and prosodic manipulations on speaker’s accentedness and comprehensibility

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Comparing the effect of segmental and prosodic manipulations on speaker’s accentedness and comprehensibility
Název v češtině:
Porovnání vlivu segmentálních a prozodických manipulací na sílu cizineckého přízvuku a pocit srozumitelnosti
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dominika Trčková
Vedoucí:
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Oponent:
Luca Cilibrasi
Id práce:
200331
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Program studia:
Anglistika - amerikanistika (B7311)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika (AAA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
angličtina|český mluvčí|cizinecký přízvuk|pocit srozumitelnosti|výslovnost|prozodie|hodnocení
Klíčová slova v angličtině:
English|Czech speaker|accentedness|comprehensibility|pronunciation|prosody|evaluation
Abstrakt:
Abstrakt a klíčová slova Cílem této bakalářské práce je porovnat a prozkoumat vliv segmentálních a prozodických manipulací na sílu cizineckého přízvuku a pocit srozumitelnosti, a to prostřednictvím experimentálního výzkumu. Zvukové manipulace spočívají v odstranění chyb typických pro české mluvčí angličtiny, a tedy v teoretickém vylepšení jejich projevu. teoretické části jsou nejprve představeny dimenze, pomocí nichž lze popsat charakterizovat cizineckého přízvuku. Následující sekce se věnuje sociálním aspektům komunikace v řeči cizineckým přízvukem a diskriminaci, jíž nerodilí mluvčí mohou čelit. Další sekce teoretické části se zabývá popisem segmentálních a suprasegmentálních rysů, které jsou typické pro angličtinu, a jejich rolí v ání cizího jazyka. Mimoto jsou popsány také základní rysy tzv. české angličtiny, tedy rysy anglického projevu českého mluvčího. V empirické části této bakalářské práce se představuje metodologické pozadí celého výzkumu, tedy výběr materiálu, jeho segmentální a prozodické manipulace, příprava percepčního testu, jeho zadání a popis statistické analýzy dat. Výsledky jsou poté představeny v následující diskuzní části. Data získaná z odpovědí šedesáti osmi respondentů ukazují, že manipulace percepci řečového jevu nerodilých mluvčích ovlivňují, ale v různé míře. Síla cizineckého přízvuku je pozitivně ovlivněna segmentálními manipulacemi a je nevýznamně ovlivněna manipulacemi prozodickými, což je předvídatelné vzhledem k tomu, že přízvuk koreluje zejména právě s segmenty. Hodnocení pocitu srozumitelnosti se ovšem chová méně předvídatelně, a to tak, že kvůli segmentálním i prozodickým manipulacím dochází ke zhoršení. Klíčová slova angličtina, český mluvčí, cizinecký přízvuk, pocit srozumitelnosti, výslovnost, rozodie, hodnocení
Abstract v angličtině:
Abstract and key words This thesis aims at comparing and investigating the effect of segmental and prosodic manipulations on speaker’s accentedness and comprehensibility; experimental research is the chosen mode of investigation. The manipulations consist of the deletion of mistakes typically found in the speech of Czech speakers of English and of the theoretical improvement of their utterance. The theoretical part of this thesis introduces the three dimensions which are used for describing foreign-accented speech. The following section focuses on the social aspects of communicating in a non-native language with a foreign accent and on the discriminatory behavior that foreign speakers often face. The next section of the theoretical part presents a description of the most salient segmental and suprasegmental features of English, along with the role these features play in the acquisition of a foreign language. Characterization of Czech English is also introduced in this section. The empirical part of this thesis describes the methodology employed in this research; explanation of selection of material, its segmental and prosodic manipulations, the preparation of the perception test and the testing itself, and the description of the statistical analysis of the responses are all included in this section. The following chapter then presents the results and their interpretation. The data, obtained from 68 respondents, show that manipulations indeed mostly affect the evaluation of accentedness and comprehensibility, but to different degrees. Accentedness is significantly influenced by segmental manipulations and only marginally influenced by prosodic manipulations; this is to be expected, since accent and segmentals are correlates. Comprehensibility scores, however, behave less predictably: the evaluations of this parameter become worse as a result of both segmental and prosodic manipulations. Key words: English, Czech speaker, accentedness, comprehensibility, pronunciation, prosody, evaluation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dominika Trčková 1.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dominika Trčková 97 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dominika Trčková 67 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. 745 kB
Stáhnout Posudek oponenta Luca Cilibrasi 82 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 152 kB