velikost textu

Weiblichkeit im Werk Paul Leppins

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Weiblichkeit im Werk Paul Leppins
Název v češtině:
Žena v díle Paula Leppina
Název v angličtině:
Feminity in the Work of Paul Leppin
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Simona Czielová
Vedoucí:
Mgr. et Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
Oponent:
Dr. phil. Thomas Schneider
Id práce:
200316
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Německý jazyk a literatura (NEJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
Paul Leppin|pražská německá literatura|gender|vzdorné čtení|literární analýza
Klíčová slova v angličtině:
Paul Leppin|Prague German Literature|gender|resisting reading|literary analysis
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá ženskými postavami, koncepty feminity a genderovými aspekty obrazu společnosti a kultury v díle předního představitele pražské německé bohémy Paula Leppina. Předmětem analýzy je jak prozaická tvorba autora (romány Daniel Jesus, 1905, Severins Gang in die Finsternis, 1914 a Hüter der Freude, 1918), tak i vybrané esejistické texty (sbírka Venus auf Abwegen, 1920). Rozbory nabízejí na jedné straně kontextualizaci vnitrotextových obrazů ženy a ženskosti v dobovém diskurzu, na straně druhé jsou podrobeny relevantním konceptům genderových studií, které jsou popsány v úvodu práce (zejm. Judith Fetterley).
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with female characters, concepts of feminity and gender aspects of the image of society and culture in the work of the leading representative of Prague German bohemians Paul Leppin. The subject of the analysis is both the prose work of the author (novels Daniel Jesus, 1905, Severins Gang in Die Finsternis, 1914 and Hüter der Freude, 1918) and selected essays (Venus auf Abwegen, 1920). On one hand, the analyses offer contextualization of intra-textual images of women and femininity in contemporary discourse; on the other hand, they are subjected to the relevant concepts of gender studies as described in the introduction of the thesis (especially Judith Fetterley).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Simona Czielová 756 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Simona Czielová 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Simona Czielová 108 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. 332 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. phil. Thomas Schneider 220 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Manfred Weinberg 153 kB