velikost textu

Komunikace a postoj k jazyku u vícejazyčných dětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komunikace a postoj k jazyku u vícejazyčných dětí
Název v angličtině:
Communication and approach to language in multilingual children
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Šoltésová
Vedoucí:
PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kamila Homolková
Id práce:
200313
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství češtiny jako cizího jazyka (UCCJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bilingvismus|osvojování jazyka|postoj k jazyku|děti
Klíčová slova v angličtině:
bilingualism|language acquisition|approach to language|children
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce Komunikace a postoj k jazyku u vícejazyčných dětí se zabývá problematikou jazykové produkce bilingvních dětí od 7 do 13 let trvale žijících v belgickém Bruselu a docházejících do místní České školy bez hranic. V teoretické části předkládá vymezení základních pojmů relevantních pro téma, kterým se zabývá, především pojmů týkajících se vývoje dětí ve věku respondentů výzkumu, analýzy správnosti, složitosti a plynulosti, nepřipraveného mluveného projevu a lingvistických pojmů, které jsou dále použity ve výzkumu. Teoretická část dále shrnuje získaná metadata o účastnících výzkumu, popisuje, jakým způsobem byly zpracovány nahrávky rozhovorů s respondenty výzkumu a jak byly přepsány. Praktická část obsahuje přepisy rozhovorů se všemi patnácti respondenty výzkumu. U každého respondenta je zahrnuto krátké shrnutí pozorování jeho jazykového chování ve třídě, které měla autorka možnost sledovat půl roku před pořízením nahrávek. Následuje detailní analýza správnosti, složitosti a plynulosti a její shrnutí. Závěr práce obsahuje tabulku srovnávající výsledky všech dětí v různých částech analýzy a popisuje, jaké závěry je možné z ní vyvodit. Cílem práce je na vybrané skupině respondentů popsat jazykový projev vícejazyčných dětí trvale žijících v zahraničí a pomocí analýzy správnosti, složitosti a plynulosti zhodnotit, na jaké úrovni je jejich jazyková kompetence v češtině. Práce také obsahuje názory dětí na to, jak sebevědomé se cítí při užívání češtiny, jak vnímají vlastní národnost a jaká jazyková politika vládne v jejich rodinách. Klíčová slova bilingvismus, osvojování jazyka, postoj k jazyku, děti
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis “Communication and approach to language in multilingual children“ is focused on language production of bilingual children, 7 to 13 years old, living permanently in Brussels, the capital of Belgium, who attend the local “Czech school without borders”. Its first part presents a theoretical introduction to the field of study, defines all relevant concepts and terms, especially those regarding: child development, the Complexity, Accuracy and Fluency analysis, unprepared speech and other linguistic terms used in following research. In the practical part the empirical execution of aforementioned analysis will be presented. It involves all relevant data about the participants in the research and describes how the interviews were transcribed. The practical part also shows all transcribed interviews of 15 participants of the research. Each participant was monitored for 6 months prior to the interview by the author of the thesis. The abstract of the observation of their language behaviour at school is a part of the practical part as well. This introduction is followed by a detailed Complexity, Accuracy and Fluency analysis and its summary. The end of the thesis provides a table with results of all participants in all parts of the analysis and describes what can be concluded from it. The aim of this thesis is to describe spoken Czech of multilingual children living abroad permanently. This is done using the Complexity, Accuracy and Fluency analysis on a sample of multiple children, which also evaluates the level of their spoken Czech. This thesis also includes opinions of the children on how confident they are when they are speaking Czech, how they feel about their nationality and what language policy dominates in their families. Keywords bilingualism, language acquisition, approach to language, children
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Šoltésová 1.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Šoltésová 99 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Šoltésová 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. 528 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kamila Homolková 561 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. 152 kB