velikost textu

Rozdíly v kresbě předškolních dětí v závislosti na jejich školní zralosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozdíly v kresbě předškolních dětí v závislosti na jejich školní zralosti
Název v angličtině:
Differences in drawing of preschool children depending on their school maturity
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Šanderová
Vedoucí:
Mgr. Michaela Titmanová
Oponent:
PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
Id práce:
200309
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie a speciální pedagogika (B PS-SPP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
školní zralost, školní připravenost, předškolní věk, Kern-Jiráskův test školní zralosti, kresba pána, kresba stromu, volná kresba
Klíčová slova v angličtině:
school maturity, school readiness, pre-school age, Kern-Jirasek´s School Maturity Test, drawing of a male person, drawing of a tree, free drawing
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je srovnání kreseb školsky zralých a nezralých dětí. Tyto kresby by se měly v určitých znacích odlišovat. Na základě psychologického screeningového vyšetření byla skupina dětí rozdělena psychologickým pracovníkem do dvou částí – na děti školsky zralé a školsky nezralé. Tyto děti byly autorkou práce vyzvány, aby nakreslily dvě kresby – strom, volné téma (kresba pána převzata z jejich Kern-Jiráskova testu). Na základě rozboru literatury byla stanovena vlastní kritéria pro hodnocení těchto kreseb (zahrnující jak oblast grafomotoriky, tak kognitivní hledisko). Vlastní výzkum se týká hodnocení kreseb dětí obou skupin. Hlavním výstupem práce je srovnání obou skupin dětí, popsání hlavních rysů kresby školsky zralých a školsky nezralých dětí a zjištění, zda je kresba v souladu s psychologickým screeningovým vyšetřením. KLÍČOVÁ SLOVA Školní zralost, školní připravenost, předškolní věk, Kern-Jiráskův test školní zralosti, kresba pána, kresba stromu, volná kresba.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of this bachelor thesis is to compare drawings of school mature and immature children. These drawings should differ in certain features. The group of children was divided by the expert into two parts – children mature and immature. The division was made on the base of psychological screening. These children were called by the author to paint two drawing – a tree and drawing of free theme (the drawing of a man was undertaken from their Kern Jirasek´s School Maturity Test). On the basis of the literature analysis, the criteria for the evaluation of these drawings (including both graphomotorics and cognitive aspects) were choosed. The main theme of the research concerns the evaluation of the drawings of children of both groups. The main output of the thesis is a comparison of the two groups of children, the description of the main features of the drawings of school-mature and immature children and the estimating the fact, that the drawings are consistent with the psychological screening examination. KEY WORDS School maturity, school readiness, pre-school age, Kern-Jirasek´s School Maturity Test, drawing of a male person, drawing of a tree, free drawing
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Šanderová 1.83 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Veronika Šanderová 3.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Šanderová 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Šanderová 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michaela Titmanová 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslav Klusák, CSc. 352 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 153 kB