velikost textu

Fyzioterapie zaměřená na intoleranci pohybových aktivit u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fyzioterapie zaměřená na intoleranci pohybových aktivit u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí
Název v angličtině:
Physiotherapy Focused on Physical Activity Intoleration in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vendula Nováková
Vedoucí:
Mgr. Martina Havlová
Oponent:
Ing. Eva Konopáčová
Id práce:
200295
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
chronická obstrukční plicní nemoc, adaptace na fyzickou zátěž, intolerance pohybových aktivit, plicní rehabilitace, pohybový trénink, respirační fyzioterapie
Klíčová slova v angličtině:
Chronic obstructive pulmonary disease, adaptation to physical activity, physical activity intoleration, pulmonary rehabilitation, exercise training, respiratory physiotherapy
Abstrakt:
ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor: Vendula Nováková Vedoucí práce: Mgr. Martina Havlová Název bakalářské práce: Fyzioterapie zaměřená na intoleranci pohybových aktivit u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí Abstrakt: Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je psaná formou literární rešerše. Začíná stručným seznámením s CHOPN, etiologií, patogenezí, epidemiologií a klasifikací. Podstatnou část tvoří klinické projevy nemoci. Dále se zde pojednává o pohybové aktivitě u pacientů s CHOPN, která je stěžejním tématem celé práce. V neposlední řadě zmiňuji plicní rehabilitaci a možnosti léčby. V praktické části této práce jsem se zaměřila na ovlivnění intolerance pohybových aktivit u pacientky s CHOPN. Sestavila jsem terapeutickou jednotku, jejímž cílem bylo zvýšení tolerance fyzické zátěže. Účinnost terapie si ověřuji formou kazuistiky, která obsahuje vstupní a výstupní vyšetření. Výsledkem je prokázání pozitivního vlivu této terapie na toleranci fyzické zátěže, ale také na další symptomy, které se s tímto onemocněním často pojí. V diskuzi se zabývám otázkou, jak by bylo možné výsledky zlepšit a terapii zefektivnit. Klíčová slova: chronická obstrukční plicní nemoc, adaptace na fyzickou zátěž, intolerance pohybových aktivit, plicní rehabilitace, pohybový trénink, respirační fyzioterapie
Abstract v angličtině:
BACHELOR THESIS ABSTRACT Author: Vendula Nováková Supervisor: Mgr. Martina Havlová Title of bachelor thesis: Physiotherapy Focused on Physical Activity Intoleration in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Abstract: The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is written in the form of literary research. It begins with a brief introduction to COPD, etiology, pathogenesis, epidemiology, and classification. Substantial part is devoted to clinical manifestations of the disease. Furthermore, it deals with physical activity in patients with COPD, which is the central topic of the work. Last but not least, lung rehabilitation and treatment options are mentioned. The practical part of this work is focused on influencing the intolerance of physical activities of a patient with COPD. I set up a therapeutic unit to increase physical exercise tolerance. I verify the effectiveness of the therapy in the form of a case report, which contains the input and output examinations. The result is not only a positive effect of this therapy on physical exercise tolerance, but also on other symptoms that are often associated with this disease. The discussion explains how the results could be improved and how to make the therapy more effective. Key words: Chronic obstructive pulmonary disease, adaptation to physical activity, physical activity intoleration, pulmonary rehabilitation, exercise training, respiratory physiotherapy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vendula Nováková 2.01 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Vendula Nováková 629 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vendula Nováková 235 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vendula Nováková 221 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martina Havlová 3.92 MB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Eva Konopáčová 3.61 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Yvona Angerová 749 kB