velikost textu

Obsedantně - kompulzivní porucha v praxi sociální práce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obsedantně - kompulzivní porucha v praxi sociální práce
Název v angličtině:
Obsessive - Compulsive Disorder in Social Work Practice
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Josefina Hudcová
Vedoucí:
PaedDr. Mgr. Hana Žáčková
Oponent:
prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Id práce:
200271
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Program studia:
Sociální práce (N7508)
Obor studia:
Sociální a charitativní práce (SACH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Úzkostné poruchy, obsese, kompulze, obsedantně-kompulzivní porucha, sociální práce
Klíčová slova v angličtině:
Anxiety disorders, obsessions, compulsions, obsessive-compulsive disorder, social work
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá problematikou obsedantně-kompulzivní poruchy v souvislosti s praxí sociální práce. Upozorňuje na četné problémy úzkostných poruch ve společnosti, rizikové faktory pro rozvoj úzkostných poruch a rizika v sociální oblasti. Dále podrobně analyzuje obsese, kompulze, projevy a diagnostiku OCD a v neposlední řadě i praxi sociální práce a obsedantně-kompulzivní poruchy. Sociální práce s lidmi trpícími obsedantně-kompulzivní poruchou může být celkově náročnější, vyžaduje zvýšenou trpělivost, znalosti sociálních pracovníků/ pracovnic a schopnost používat při práci některé důležité metody. Stejně podstatné je vhodně delegovat klienty či klientky na další odbornou pomoc. Osoby s obsedantně-kompulzivní poruchou si zasluhují podporu ze strany odborníků a přijetí ze strany široké veřejnosti i z toho důvodu je podstatné, aby povědomí o problematice obsedantně-kompulzivní poruchy bylo co největší a aby toto téma nebylo zlehčováno.
Abstract v angličtině:
Summary This thesis deals with obsessive-compulsive disorder in connection with the practice of social work. It draws attention to numerous problems of anxiety disorders in society, risk factors for the development of anxiety disorders and risks in the social sphere. It also analyzes in detail obsessions, compulsions, manifestations and diagnosing of OCD and, last but not least, the practice of social work with the obsessive-compulsive disorder. Social work with people suffering from obsessive-compulsive disorder may be more challenging overall, requiring increased patience, knowledge of social workers, and the ability to use some important methods. The same importance is dedicated to managing clients to refer to follow-up professional help. People with OCD deserve support from experts and acceptance by the public, which is also a reason why it is so important to have knowledge of obsessive-compulsive disorder and do not underestimate this issue.. 9
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Josefina Hudcová 1.42 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Josefina Hudcová 367 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Josefina Hudcová 246 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Josefina Hudcová 174 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Mgr. Hana Žáčková 547 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 316 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 152 kB