velikost textu

Evaluace efektivity denního stacionáře Rosa

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evaluace efektivity denního stacionáře Rosa
Název v angličtině:
Evaluation of efficiency in the Rosa day-care center
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucie Fialová
Vedoucí:
PaedDr. Mgr. Hana Žáčková
Oponent:
Mgr. Jan Kaňák
Id práce:
200267
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Program studia:
Sociální práce (N7508)
Obor studia:
Sociální a charitativní práce (SACH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
evaluace, mentální postižení, potřeby hendikepovaných, sociální služby, stacionář Rosa, zdravotní postižení
Klíčová slova v angličtině:
rating, mental disability, needs of disabled, social services, the Rosa care center, disability
Abstrakt:
Abstrakt Denní stacionář Rosa poskytuje službu pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením. Stacionář podporuje rozvoj samostatnosti a sociální začlenění postiženého do společnosti. Cílovou skupinou jsou osoby od 6 do 60 let, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci (například postižený není schopen péče o vlastní osobu – denní hygiena, strava, oblékání). Cílem této služby je začlenění jedince do společnosti, umožnit kontakt s lidmi, rozvíjet komunikaci a aktivně trávit volný čas. Hlavním cílem mé diplomové práce bylo zjistit, jak je hodnocena kvalita poskytovaných služeb ve stacionáři. Dílčí průzkumné otázky zjišťovaly, jak hodnotí kvalitu poskytovaných služeb personál, uživatelé i rodiče. Průzkumný soubor tvořili uživatelé, rodiče a personál. Vytvořila jsem anonymní dotazník pro každou skupinu respondentů. Otázky v dotazníku byly velmi podobné. Dotazník jsem si rozdělila na 4 okruhy – hodnocení stacionáře Rosa, prostředí stacionáře Rosa, služby poskytované ve stacionáři a personální zajištění. Průzkum byl zaměřen zejména na služby, se kterými byli respondenti méně spokojeni a na rizikové faktory, které by mohly k nespokojenosti přispět. Některým uživatelům s ohledem na jejich zdravotní stav jsem byla s vyplňováním dotazníku nápomocná. Kvalita dostupnosti poskytovaných služeb ve stacionáři je hodnocena kladně s drobnými výhradami, které nejsou pro tuto chvíli odstranitelné.
Abstract v angličtině:
Abstract The Rosa Daily Stationary provides a service for people with mental or combined disabilities. The stationary supports the progress of the self-reliance and social inclusion of the disabled person in society. The target group is people aged 6 to 60 who are in an unfavorable social situation (for example the disabled person is not able to care for himself - daily hygiene, food, dressing). The goal of this service is to integrate the individual into society, enable people to interact, develop communication and to spend leisure time actively. The major aim of my diploma thesis was to find out how the quality of the provided services in the stationary is evaluated. The partial research questions try to investigate how staff, users and parents assess the quality of the services provided. The research team consisted of users, parents and staff. I created an anonymous questionnaire for each group of respondents. Questions in the questionnaire were very similar. I have divided the questionnaire into 4 rounds - evaluating of Rosa, Rosa's environment, stationary services and personnel ensuring The survey was mainly focused on services with which respondents were less satisfied and on risk factors that could contribute to dissatisfaction. To some users, with regard to their state of health, I help to filling out the questionnaire. The quality of service provided at the stationary has a positive rating only with a small objections which can´t be aliminate in this moment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Fialová 2.03 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lucie Fialová 2.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Fialová 353 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Fialová 350 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Mgr. Hana Žáčková 418 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Kaňák 390 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 152 kB