velikost textu

Dopady rodinných konfliktů na dítě z hlediska sociální práce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dopady rodinných konfliktů na dítě z hlediska sociální práce
Název v angličtině:
The impacts of family conflicts on a child from the viewpoint of social work
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Michaela Březinová
Vedoucí:
PaedDr. Mgr. Hana Žáčková
Oponent:
Mgr. Sylvie Stretti
Id práce:
200263
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Program studia:
Sociální práce (N7508)
Obor studia:
Sociální a charitativní práce (SACH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dítě, konflikt, péče o dítě, psychologie rodiny, rodina v konfliktu, rodina, rodinná terapie, rodinné poradenství, rodinné vztahy, rozvod, sociálně-právní ochrana dětí, sociální práce, sociologie rodiny, zdraví rodiny.
Klíčová slova v angličtině:
Child care, child, conflict, divorce, family counselling, family health, family in conflict, family relationships, family therapy, family, psychology of the family, social and legal protection of children, social work, sociology of the family.
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce pojednává o dopadech rodinných konfliktů na dítě z hlediska sociální práce. Práce je rozdělena do dvou částí, tj. teoretické a praktické části. V rámci teoretické části jsou tři hlavní kapitoly. První kapitola obecně vymezuje rodinu a souvislosti s ní spojené. Druhá kapitola je kapitolou stěžejní, pojednává obecně o konfliktu, o konfliktu v rodině, o následcích neřešených rodinných konfliktů, také o metodách a přístupech k řešení rodinných konfliktů, nevyjímaje rodinné poradenství a rodinnou terapii. Součástí kapitoly je také zaměření na přístup sociálního pracovníku k rodině, v níž se vyskytuje konflikt, nebo kde dochází k zanedbání péče o dítě. Třetí kapitola doplňuje dvě předchozí, stručně pojednává o rodině v rozvodu, především roli sociálního pracovníka při rozvodovém řízení. Dále také o vývoji rozvodovosti v České republice a její rodinné politice. V rámci praktické části se nachází vlastní výzkum, který se zaměřil na prozkoumání zkušeností a pohledů sociálních pracovníků v oblasti sociálněprávní ochrany dětí. Výzkum přímo souvisí s teoretickou částí práce, tématem jsou totiž dopady rodinných konfliktů na dítě. K provedení výzkumu byla využita kvantitativní metoda, přičemž technikou sběru dat bylo dotazníkové šetření, které bylo zasláno sociálním pracovníkům do každého kraje v České republice. Výsledky výzkumu tak reflektují pohledy a zkušenosti sociálních pracovníků, kteří se ve své profesi často setkávají s konfliktem a musí jej určitým způsobem řešit.
Abstract v angličtině:
Summary The diploma thesis deals with the impact of family conflicts on the child from the viewpoint of social work. The thesis is divided into two parts, i.e. theoretical and practical. The theoretical part consists of three main chapters. The first chapter generally defines the family and its context. The second chapter is a fundamental one dealing with conflict in general, family conflict as such, the consequences of unresolved family conflicts, as well as methods and approaches to family conflict resolution, including family counselling and family therapy. The chapter also includes an approach of a social worker to a family where a conflict occurs or where a child is being neglected. The third chapter complements the two previous ones, briefly discusses the family in divorce, especially the role of a social worker in divorce proceedings. Furthermore, the development of the divorce rate in the Czech Republic and its family policy. The practical part deals with research focusing on experiences and views of social workers in the area of the social and legal protection of children. The research is directly related to the theoretical part of the thesis as the topic is the impact of family conflicts on the child. A quantitative method was used to carry out the research where the data collection technique was a questionnaire survey which was sent to social workers in each region in the Czech Republic. The results of the research reflect the views and experiences of social workers who often encounter conflict in their profession and have to deal with it in a certain way.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michaela Březinová 1.99 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michaela Březinová 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michaela Březinová 100 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Mgr. Hana Žáčková 416 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Sylvie Stretti 634 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 152 kB