velikost textu

Problematika dávek hmotné nouze z pohledu sociálního pracovníka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika dávek hmotné nouze z pohledu sociálního pracovníka
Název v angličtině:
The problem of material need assistance from the perspective of a social worker
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jana Váchová
Vedoucí:
Mgr. Monika Válková
Oponent:
Mgr. Tereza Palánová
Id práce:
200262
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Program studia:
Sociální práce (N7508)
Obor studia:
Sociální a charitativní práce (SACH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hmotná nouze, sociální práce, MPSV, sociální pracovník, sociální politika
Klíčová slova v angličtině:
Material need, social work, MPSV, social worker, social policy
Abstrakt:
Abstrakt V teoretické části této diplomové práce byla zkoumána teorie sociální politiky, dále sociální politika České republiky, struktura a význam Úřadu práce v boji se sociálním vyloučením a současná legislativa dávek hmotné nouze a role sociálních pracovníků. Praktická část předložila a analyzovala výsledky dotazníkového šetření provedeného mezi sociálními pracovníky ÚP ČR. Cílem dotazníkového šetření bylo získat informace o stavu administrativní zátěže, překážkách v efektivní práci, hrozbách na pracovišti a názorech sociálních pracovníků na problematiku výplaty dávek hmotné nouze a jejich zneužívání. Výsledky dotazníkového šetření jsou následující, na ÚP ČR dochází k přílišné fluktuaci zaměstnanců, která neprospívá fungování této instituce. Tomu přispívá přílišné zatížení administrativou, špatná komunikace s dalšími institucemi či nízké finanční ohodnocení. Sociální pracovníci se často setkávají s agresivitou klientů a také jsou dle jejich názoru dávky hmotné nouze často zneužívány.
Abstract v angličtině:
Abstract In the theoretical part of this thesis, the theory of social policy, the social policy of the Czech Republic, the structure and importance of the Labor Office in the fight against social exclusion and the current legislation on benefits of material need and the role of social workers were examined. The practical part presented and analyzed the results of a questionnaire survey conducted among social workers of the Labor Office of the Czech Republic. The aim of the questionnaire survey was to obtain information on the state of administrative burdens, obstacles to effective work, threats at the workplace and opinions of social workers on the issue of payment of benefits of material need and their abuse. The results of the questionnaire survey are as follows: there is excessive staff turnover at the Labor Office of the Czech Republic, which does not benefit the functioning of this institution. Too much administrative burden, poor communication with other institutions or low financial rewards contribute to this issue. Social workers often face client aggression and, in their opinion, are often misused by material need.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Váchová 2.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Váchová 268 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Váchová 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Monika Válková 373 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tereza Palánová 193 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 152 kB