velikost textu

Sociální práce a poskytování sociálních služeb v Republice Sacha pro děti a mladistvé se zdravotním postižením

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální práce a poskytování sociálních služeb v Republice Sacha pro děti a mladistvé se zdravotním postižením
Název v angličtině:
The Social work and social services in Sakha Republic for disabled childrens and adolescents
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Mariia Egorova
Vedoucí:
Mgr. Monika Nová
Oponent:
MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
Id práce:
200260
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Sociální a charitativní práce (SACH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zdravotní postižení,děti a mladiství se zdravotním postižením, sociální služby, sociální práce, republika Sacha (Jakutsko), zrakově postižení, vzdělávání dětí se zrakovým postižením
Klíčová slova v angličtině:
Disability,children and adolescents with disabilities, social services, social work, the Republic of Sakha (Yakutia), visually impaired, education for children with visual impairment
Abstrakt:
Abstrakt Ve sve bakalařske přaci se venuji přoblematice socialní přace na uzemí Republiky Sacha (Dalnevychodní řegion Ruske fedeřace) s cílovou skupinou – deti a mladiství se zdřavotním postizením. Na zacatku je popis třadicí přo lepsí pořozumení jakutske povaze, vcetne křatkeho popisu histořie řepubliky. Nasledne písu o histořii fořmovaní socialní přace na uzemí řepubliky s řozdelením - do řoku 1917 a od řoku 1917, az po soucasnost. Text zahřnuje popis socialních sluzeb podle zakonu Ruske fedeřace, křiteřia zdřavotne-socialní posudkove sluzby přo stanovení stupne invalidity, řozboř řuske a jakutske legislativy v oblasti statní socialní podpořy dane cílove skupiny a jejich řodin. Pokřacuji popisem poskytovatelu socialních sluzeb na uzemí řepubliky přo danou cílovou skupinu. Poukazuji na moznosti pece a vzdelavaní přo zřakove postizene od detství, az do dospelosti, tímto představuji tema zřakove postizenych v řepublice. Vyzkumna cast, byla přovedena technikou řízenych řozhovořu se studenty obořu socialní přace a socialní pedagogiky na místní univeřzite. Cílem vyzkumu, bylo zjistit vztah studentu k obořu v kontextu vykonu přofese po absolvovaní. Vysledek ukazal na omezeny pocet cílovych skupin v kompetenci socialního přacovníka, cílova skupina detí je v přofesionalní kompetenci socialních pedagogu. Poskytovaní socialních sluzeb na uzemí řepubliky by se melo přofesionalizovat a skala cinností řozsířit. Bakalařska přace ukazuje vyvoj socialní přace na uzemí řepubliky Sacha (Jakutsko).
Abstract v angličtině:
Abstract In my Bachelor Thesis, I am focusing on the issue of social work, in the territory of the Republic of Sacha (Far Eastern Region of the Russian Federation), with target group - children and adolescents with disabilities. At the beginning, I have put a description of the traditions, for a better understanding of the Yakutian nature, including brief description of the history of the Republic of Sacha. Then I point out, to the history of formation of social work in the territory of the Republic with division - until 1917 and from 1917 until the present. The text includes a description of social services under the laws of the Russian Federation, criteria of health - social assessment service for determining the degree of disability, analysis of Russian and Yakutian legislation on state social support of the target group and their families. I continue to describe the providers of social services, in the territory of the Republic, for the given target group. I point out the possibilities of care and education, for the visually impaired from childhood, to adulthood, this is the topic of visually impaired people, in the Republic of Sacha. The research part was conducted, by means of interviewed techniques, with students of social work and social pedagogy, at the local university. The aim of the research, was to find out the relation of students, to the field in the context of post-graduate performance. The result, has shown limited number of target groups, in the competence of a social worker, the target group of children, is in the professional competence of social educators. Providing of social services on the territory of the Republic, should be professionalized and the range of activities, should be expanded. My bachelor thesis, shows the development of social work in the territory of the Republic of Sacha (Yakutia).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Mariia Egorova 961 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Mariia Egorova 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Mariia Egorova 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Monika Nová 593 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D. 364 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 152 kB