velikost textu

Problém resocializace po výkonu trestu odnětí svobody

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problém resocializace po výkonu trestu odnětí svobody
Název v angličtině:
The problem of resocialization after the imprisonment
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Hoai Diep Vu Khuc
Vedoucí:
PhDr. Andrea Fleischerová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tomáš Samek, M.A.
Id práce:
200251
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání — Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B FJ-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
resocializace, výkon trestu odnětí svobody, recidiva, nezaměstnanost, zadluženost
Klíčová slova v angličtině:
Resocialization, term of imprisonment, recidivism, unemployment, indebtedness
Abstrakt:
ABSTRAKT Vedle ochrany společnosti má trest odnětí svobody další účel v podobě výchovy odsouzeného k řádnému životu na svobodě a přípravy jeho pozdější resocializace. Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku spojenou s výkonem trestu odnětí svobody, a to konkrétně na dopady na život odsouzeného. Především se zabývá problémy, kterým musí odsouzení čelit po propuštění při procesu resocializace. Trest má pro odsouzeného mnoho důsledků. Dochází k narušení rodinných a sociálních vazeb, stigmatizaci jedince, zejména při hledání zaměstnání, k zadluženosti a mnoha dalším negativním jevům. Práce čtenáře seznamuje s jednotlivými aspekty výkonu trestu odnětí svobody. Od podoby omezení práv a svobod odsouzeného, přes možnosti vzdělávání a zaměstnávání ve výkonu trestu, až po účel výstupního oddělení. Klíčovou částí je rozebírání problematiky složitého návratu odsouzených do běžného života. Jejich resocializace je komplikovaným procesem s mnoha překážkami jako jsou nezaměstnanost, zadluženost a absence zázemí. KLÍČOVÁ SLOVA resocializace, výkon trestu odnětí svobody, recidiva, nezaměstnanost, zadluženost
Abstract v angličtině:
ABSTRACT In addition to protecting society, imprisonment has another purpose in the form of reeducating a convicted people to a proper life in freedom and preparing to resocializing them. This bachelor thesis focuses on issues related to imprisonment, specifically on the impact on the life of the convicts. Above all, it deals with the problems that convicts have to face after their release in the resocialization process. The sentence has further consequences for the convicted. Family and social ties are disturbed, the individuals are stigmatized especially when searching for a job, they often find themselves in debt and have to face many repercussions. The thesis introduces the reader to the various aspects of imprisonment, from the rights and duties of the convicts, through their education and employment, to the exit department. The key part is to analyze the problem of the complicated return of convicts to everyday life. Their resocialization is a complicated process with many obstacles such as unemployment, indebtedness and lack of background. KEYWORDS resocialization, term of imprisonment, recidivism, unemployment, indebtedness
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hoai Diep Vu Khuc 725 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Hoai Diep Vu Khuc 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Hoai Diep Vu Khuc 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Andrea Fleischerová, Ph.D. 161 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Samek, M.A. 160 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 152 kB