velikost textu

Korejské sufixy pro pojmenování osob

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Korejské sufixy pro pojmenování osob
Název v angličtině:
Korean suffixes for denoting persons
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Denis Nagy
Vedoucí:
Mgr. Vladislava Mazaná
Oponent:
PhDr. Mgr. Tomáš Horák, Ph.D.
Id práce:
200247
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sinologie (21-KSI)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Koreanistika (KO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sufixace|sufix|korejština|lexikologie|slovotvorba
Klíčová slova v angličtině:
suffixation|suffix|Korean|lexicology|word-formation
Abstrakt:
Úkolem práce je shromáždění a popis odvozovacích sufixů pro pojmenování osob. V první části práce se věnuji teorii slovotvorby. Kromě afixace, která je pro tuto práci stěžejní se zabývám také blendingem a představuji otázku podobnosti blendingu a afixace v určitých případech. V druhé části práce řeším kritéria pro sinokorejské sufixy a s tím spojené potíže s vymezení m těchto sufixů z důvodu jejich multifunkčnosti. Jeden morfém může figurovat jako kořen i afix. Na to navazuje kapitola o kritérií pro sufixy cizího původu, kde se snažím odpovědět na ch otázku jejich existence. Stěžejní částí práce je kapitola kde jsou shromážděny sufixy a rozděleny podle etymologie na sufixy korejského původu, sinokorejského původu a sufixy původu cizího. V této části se snažím popsat význam a použití těchto sufixů. V následující kapitole vzájemně porovnávám vlastnosti sufixů jednotlivých etymologických kategorií. Zároveň se snažím o shrnutí jejich vlastností. V poslední kapitole následuje vyhodnocení produktivity sufixů aktivních ve tvorbě nových slov v rozmezí let 1995 až 2017 na základě Průzkumů nových slov poskytnutých Národním institutem pro korejský jazyk.
Abstract v angličtině:
The aim of this thesis is to gather and analyze derivational suffixes for denoting persons. In the first part, I focus on theory of word formation. Besides the affixation, which is essential for this thesis I also deal with the blending and I introduce the issue of blending shading off into affixation in certain cases. In second part, I deal with criteria for Sino-Korean suffixes and issues with defining these suffixes due to their multifunctionality. One morpheme can fuction as root and affix at the same time. Follows part regarding the criteria for borrowed suffixes. Here I am dealing with the question of existence of these borrowed suffixes. Core of this thesis is part where all derivational suffixes for denoting person are gathered and categorized into groups by etymology. There are native suffixes, Sino-Korean suffixes and borrowed suffixed. Suffixes are then analyzed in terms of semantics. Next section consists of summary of qualities typical for each etymological category and it is followed by summary of suffixes productive in formation of new words between years 1995 and 2017 based on New Words provided by National Institute of Korean Language.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Denis Nagy 2.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Denis Nagy 198 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Denis Nagy 152 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vladislava Mazaná 250 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Tomáš Horák, Ph.D. 334 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D. 153 kB