velikost textu

Využití sportovních osobností pro marketingovou komunikaci značky Mr. Sailor

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití sportovních osobností pro marketingovou komunikaci značky Mr. Sailor
Název v angličtině:
Using sport celebrities for marketing comunication of the brand Mr. Sailor
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jiří Stehno
Vedoucí:
Mgr. Josef Voráček
Oponent:
Mgr. Jan Šíma
Id práce:
200244
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Management (51-400110)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Management tělesné výchovy a sportu (MNG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mr. Sailor, ambasador, sportovní osobnost
Klíčová slova v angličtině:
Mr. Sailor, ambassador, sports personality
Abstrakt:
Abstrakt Název: Využití sportovních osobností pro marketingovou komunikaci značky Mr. Sailor Cíle: Hlavním cílem této práce je vytvořit koncept pro využití sportovních osobností formou sponzorování značkou Mr. Sailor. Na základě informací o jednotlivých sportovcích získaných během rozhovorů bude sestaven obecný vzor pro sponzorování celebrit. Metody: V této práci byla využita metoda písemného a především ústního dotazování. Pro zhodnocení vztahu výběrového vzorku sportovců ke sponzoringu byla využita metoda hloubkového interview, která dopomohla k získání informací obsáhlejšího charakteru. Po sestavení otázek pro hloubkové interview byla provedena pilotáž na vzorku sportovců zastupující jednotlivé oblasti sportu, ze kterých byli vybráni ideální adepti pro samotnou aplikaci konceptu. Výsledky: Výsledkem celé práce je vytvoření souboru otázek podrobených pilotáži, které budou později náplní hloubkového interview s jednotlivými sportovci. Na základě získaných informací proběhne vytvoření obecné formy sponzorských balíčků sloužících jako nabídka a na druhé straně výčet sponzorových požadavků. Následně budou navrženy způsoby aktivace spolupráce s osobnostmi. V budoucnu je tedy možné aplikovat tyto poznatky pro nastavení spolupráce s budoucími ambasadory značky. Klíčová slova: Mr. Sailor, ambasador, sportovní osobnost
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Use of sports personalities for marketing communication of Mr. Sailor. Objectives: The main aim of this work is to create a concept for the use of sports personalities in the form of sponsorship of Mr. Sailor. Based on information about individual athletes obtained during the interviews, a general pattern for sponsoring celebrities will be drawn up. Methods: In this work was used the method of written and especially oral questioning. An in-depth interview method was used to evaluate the relationship between the athletes' sample and sponsorship, which helped to obtain more extensive information. After compiling questions for an in-depth interview, a pilot was conducted on a sample of athletes representing individual areas of sport from which the ideal candidates for the application of the concept were selected. Results: The result of this work is to create a set of questions subjected to piloting, which will later be the subject of an in-depth interview with individual athletes. Based on the information gathered, a general form of sponsorship packages serving as an offer will be created and, on the other hand, a list of sponsorship requirements. Subsequently, ways of activating cooperation with personalities will be proposed. In the future, it is possible to apply this knowledge to set up cooperation with future brand ambassadors. Keywords: Mr. Sailor, ambassador, sports personality
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jiří Stehno 1.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jiří Stehno 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jiří Stehno 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Josef Voráček 362 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Šíma 505 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jan Šíma 152 kB