velikost textu

Metody dramatické výchovy a jejich využití ve výuce výchovy ke zdraví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metody dramatické výchovy a jejich využití ve výuce výchovy ke zdraví
Název v angličtině:
Methods of dramatic education and their use in education of health education
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. BcA. Kateřina Ženíšková
Vedoucí:
PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Zdeňka Hanková
Id práce:
200213
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — výchova ke zdraví (N PG-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dramatické metody, výchova ke zdraví, vzdělávání, zdraví, pedagogika
Klíčová slova v angličtině:
dramatic methods, education to health, education, health, pedagogy
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zaměřuje na metody dramatické výchovy a jejich využití ve výuce výchovy ke zdraví. V práci jsou vymezeny základní definice pedagogiky, osobnosti pedagoga, dramatické výchovy a výchovy ke zdraví. Obsáhlejší část se zabývá dramatickou výchovou, jejími cíli, metodami a technikami. Důraz je kladen na rozpracování konkrétních metod a technik dramatické výchovy. Záměrem práce bylo zjistit pohled učitelů dramatické výchovy na výhody a nevýhody aplikace jejích metod. Výzkumné šetření probíhalo formou strukturovaných rozhovorů. Lze konstatovat, že výzkumné předpoklady byly výzkumným šetřením potvrzeny. Mezi nejvíce používané metody dramatické výchovy patří metoda hra v roli a improvizace. Podle názorů učitelů jsou výhodami ve využití metod dramatické výchovy efektivita a obliba u žáků. Jako hlavní úskalí jsou zmíněny časové nároky na realizaci a časová náročnost přípravy. Součástí práce je projekt zaměřující se na metody dramatické výchovy a jejich využití ve výuce výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol. V projektu jsou zpracovány základní poznatky nutné pro tvorbu projektů a několik konkrétních doporučení pro užití metod dramatické výchovy ve vyučovacích hodinách. V rámci tohoto projektu je navrženo a vypracováno pět konkrétních námětů pro realizaci výuky hlavních celků učiva předmětu výchovy ke zdraví formou metod dramatické výchovy pro žáky staršího školního věku. KLÍČOVÁ SLOVA dramatické metody, výchova ke zdraví, vzdělávání, zdraví, pedagogika
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis focuses on drama education methods and their use in health education classes. The thesis defines the basic definitions of pedagogy, teacher's personality, drama education and health education. The more extensive part deals with drama education, its aims, methods and techniques. Emphasis is placed on elaboration of specific methods and techniques of drama education. The aim of this work was to find out the drama education teachers perspective on the advantages and disadvantages of the application of its methods. The research was conducted in the structured interview form. It can be stated that the research assumptions were confirmed by the research. The most used drama education methods include the playing in role method and improvisation. According to teachers, the benefits of using drama education methods are efficiency and popularity among pupils. The time requirements for implementation and the time required for preparation are the main drawbacks. Part of the thesis is a project focusing on drama education methods and their use in middle school health education class. The project deals with the basic knowledge necessary for project creation and several specific recommendations for the drama education methods used in lessons. Five specific topics are proposed and developed within this project for the implementation of the health education main units teaching in the dramatic education method form for pupils of older school age. KEYWORDS dramatic methods, education to health, education, health, pedagogy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. BcA. Kateřina Ženíšková 750 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. BcA. Kateřina Ženíšková 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. BcA. Kateřina Ženíšková 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 351 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Zdeňka Hanková 242 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 152 kB