velikost textu

Sociálně emocionální klima školní třídy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociálně emocionální klima školní třídy
Název v angličtině:
Social climate at a classroom
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Regina Kolůchová
Vedoucí:
PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petra Horská
Id práce:
200210
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
klima školní třídy, vývoj sociálních vztahů, profesní kompetence učitele, speciální vzdělávací potřeby, narušení klimatu třídy
Klíčová slova v angličtině:
classroom climate, development of social relationships, teacher’s vocational competences, special educational needs, classroom climate disruption
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se věnuje problematice sociálně emocionálního klimatu školní třídy prvního stupně základní školy, jejímž žákem je dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Teoretická část se zaměřuje na vývoj vztahů mezi aktéry třídního klimatu a na tvoření příznivého klimatu školní třídy se všemi pozitivními znaky. Dále pojednává o narušení klimatu školní třídy žákem se speciálními vzdělávacími potřebami a tím i o kompetenci učitele potřebnou při péči o klima třídy, dále o možných způsobech diagnostiky, intervence a možnostech odborné podpory. Praktická část zprostředkovává náhled deseti třídních učitelů dvou vybraných základních škol na míru ovlivňování třídního klimatu žákem se speciálními vzdělávacími potřebami, který navštěvuje jejich třídu. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, zda je klima školní třídy výrazně ovlivňováno přítomností žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a vyvolává-li potřebu speciální péče o klima třídy. Polostrukturovanými rozhovory s učiteli bylo zjištěno, že k dosažení výchovně vzdělávacích cílů je nezbytné vytvářet příznivé klima třídy a to udržovat nebo zlepšovat podle vědomostí a zkušeností učitele s možností, že bude spolupracovat s asistentem pedagoga. Z rozhovorů dále vyplynulo, že žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nejsou vnímáni jako narušitelé třídního klimatu v případech, kdy učitel spolupracuje s asistentem pedagoga nebo pokud specifické projevy žáka nejsou výrazně odlišné od ostatních žáků. KLÍČOVÁ SLOVA klima školní třídy, vývoj sociálních vztahů, profesní kompetence učitele, speciální vzdělávací potřeby, narušení klimatu třídy
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis deals with the issue of social-emotional climate in the elementary school class whose pupil is a child with special educational needs. The theoretical part focuses on the development of relationships among the people who influence the classroom climate and on creating a favourable classroom climate with all its positive features. It discusses disruptions of the classroom climate by a pupil with special educational needs and thus also the related competencies of the teacher in charge of the classroom climate and possible ways of diagnosis, intervention and support options. In the practical part, ten teachers from two selected elementary schools provide their insight on the degree of influence the pupils with special educational needs who attend their class have on the classroom climate. The aim of the research was to find out whether the classroom climate is significantly influenced by the presence of a pupil with special educational needs and if it raises the need for special care of the classroom climate. Semi- structured interviews with teachers have revealed that in order to achieve educational goals, it is necessary to create a favourable classroom climate and to maintain or improve it according to the teacher’s knowledge and experience, including the possibility of cooperation with a teaching assistant. The interviews further showed that pupils with special educational needs are not perceived as violators of the classroom climate when the teacher cooperates with the teaching assistant or if the pupil’s specific behaviour does not differ significantly from that of other pupils. KEYWORDS classroom climate, development of social relationships, teacher’s vocational competences, special educational needs, classroom climate disruption
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Regina Kolůchová 766 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Regina Kolůchová 298 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Regina Kolůchová 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Regina Kolůchová 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Helena Hejlová, Ph.D. 371 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petra Horská 212 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Helena Hejlová, Ph.D. 152 kB