velikost textu

Náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918-1938)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918-1938)
Název v angličtině:
Religious development of Pilsen during the First Czechoslovak Republic (1918-1938)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Patrik Vedral
Oponenti:
doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D.
doc. PhDr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
Id práce:
200206
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie - hospodářské a sociální dějiny (HSD)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
23. 11. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Československo|první republika|Plzeň|náboženství|sociální hnutí
Klíčová slova v angličtině:
Czechoslovakia|First Republic|Pilsen|religion|social movement
Abstrakt:
Tématem práce je náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918 1938), čímž se zde míní vývoj katolické církve, Církve českobratrské evangelické, Církve československé a bezvěreckého Cílem je představit jednotlivé náboženské subjekty, ukázat jejich vzájemnou interakci a schopnost ovlivňovat okolní společnost. Vliv náboženství je sledován v celé společnosti, od komunální politiky, přes školství, až k regionální identitě. To celé se dějena pozadí složitých společenských procesů (demografických, hospodářských, kulturních, politických a sociálních), které jsou náležitě reflektovány. Způsobilost náboženských organizací adekvátně odpovědět na nimiž tyto procesy přicházely, je dalším důležitým tématem práce. Zjištěné podobnými urbánními oblastmi a se zbytkem země. Náboženský vývoj Plzně nemá vypovídat jen o městě samotném, ale též o prvorepublikovém Československu jako takovém. Klíčová slovaČeskoslovensko, první republika, Plzeňáboženství, sociální hnutí n
Abstract v angličtině:
Abstract The main topic of the thesis is the religious development of Pilsen at the times of the First Republic (1918-1938), which is understood as the development of the Catholic Church, the Evangelical Church of Czech Brethren, the Czechoslovak Church and the Non-believers´ Movement. The aim is to introduce individual religious entities, to show their mutual interaction and their ability to influence the surrounding society. The influence of religion is observed throughout the society, from the communal politics through the school education to the regional identity. This is all happening on the background of complex social processes (demographical, economic, cultural, political and social) that are properly taken into account. Another important topic of this work is the ability of religious organizations to respond adequately to the new challenges that emerge with these processes. The regional data identified are compared to similar urban areas and the rest of the country. Religious development in Pilsen should not only give evidence of the city itself, but also about the First Czechoslovak Republic as such. Key words: Czechoslovakia, First Republic, Pilsen, religion, social movement
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Patrik Vedral 3.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Patrik Vedral 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Patrik Vedral 318 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D. 217 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Šebek, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 166 kB