velikost textu

Práce učitelů s učebnicemi ve výuce vlastivědy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Práce učitelů s učebnicemi ve výuce vlastivědy
Název v angličtině:
Use of social studies textbooks by primary school teachers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Michal Šteyr
Vedoucí:
PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petra Horská
Id práce:
200191
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
učitel, učebnice, učební materiály, kurikulum, vlastivěda, primární škola
Klíčová slova v angličtině:
teacher, textbook, teaching, materials, curriculum, social studies, primary school
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá prací učitelů s učebnicemi v hodinách vlastivědy. Má práce poukazuje na skutečnost, že většina učitelů a učitelek z mého výzkumného vzorku používá učebnice především při plánování výuky vlastivědy, což je v souladu s výzkumy v ČR, které si jsou představeny v teoretické části diplomové práce. Učebnice učiteli pomáhají v orientaci v obsahu a metodách výuky. Doplňujícím výukovým materiálem při přípravě na hodinu je dle dotazovaných jednoznačně internet. Texty z učebnice většina respondentů a respondentek pro žáky upravuje, jelikož jsou podle jejich názoru učebnice přehlceny informacemi anebo z důvodu, že mají ve třídě žáka se speciální poruchou učení. Teoretickou část práce jsem rozdělil na 4 kapitoly. Nejprve shrnuji poznatky z českých a světových výzkumů a doporučení odborné literatury vážících se k problematice učitelova výběru učiva a rolí učebnice. Následně analyzuji výzkumy vázané na plánování výuky, výukové metody a typy příprav na hodinu vlastivědy. Zajímalo mě, co vše učitel při přípravě na výuku používá. Jestli více učebnicové materiály nebo jiné zdroje (encyklopedie, výukový software, apod.). Další kapitola je věnována teorii učebnic a výzkumům spojených s jejich hodnocením. Poslední kapitola teoretické části je věnována pojetí výuky vlastivědy v ČR a možnostem využívání učebnic ve výuce tohoto předmětu. Základní použitou metodou v empirické části jsou polostrukturované rozhovory se čtyřmi učitelkami a dvěma učiteli 1. stupně ZŠ, kteří učí na 1. stupni ZŠ vlastivědu. Rozhovory jsem následně podrobil kvalitativní obsahové analýze. Data získaná v rámci tohoto výzkumu budou nadále využita i pro širší výzkum, který se zabývá výzkumem učebnic v této oblasti a klade si za cíl vytvářet učebnice tak, aby co nejvíce vyhovovaly nárokům učitelů. KLÍČOVÁ SLOVA učitel, učebnice, učební materiály, kurikulum, vlastivěda, primární škola
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis deals with the textbooks used by teachers of national history and geography. Most of the teachers included in my research sample use textbooks mainly for preparation of their lessons, which corresponds with the researches in the Czech Republic presented in the theoretical part of this thesis. As a complementary material used for lesson planning they use the Internet. The theoretical part is divided into four chapters. The findings of the research and the recommendations of the professional literature related to the issue of teacher's choice of curriculum and to the role of textbooks are discussed. The research related to the lesson planning, teaching methods and types of planning for the lesson is analysed and a special attention is given to the usage of various recourses e.g. encyclopaedias and educational software used for lesson planning. One chapter deals with the theory of textbooks and with the research related to their evaluation. The last chapter of the theoretical part is focused on the concept of lesson planning in the Czech Republic and the potential of textbooks usage for teaching of given subject. The empirical part is conducted by the semi-structured interviews with primary school teachers, specifically with four females and two male respondents. The findings are subjected to qualitative content analysis. The analysed data will be used for further research aimed at creating textbooks which meet the demands of teachers as much as possible KEYWORDS teacher, textbook, teaching, materials, curriculum, social studies, primary school
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michal Šteyr 1.66 MB
Stáhnout Příloha k práci Michal Šteyr 686 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michal Šteyr 358 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michal Šteyr 395 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jana Stará, Ph.D. 718 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petra Horská 222 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. 152 kB