velikost textu

Stravování a pohybová aktivita pedagogů na vybraných středních školách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stravování a pohybová aktivita pedagogů na vybraných středních školách
Název v angličtině:
Food and physical activity of teachers in selected secondary school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Dana Slabochová
Vedoucí:
Ing. Alena Váchová
Oponent:
PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Id práce:
200190
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — výchova ke zdraví (N PG-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
aktivita, pedagog, pohyb, stravování, výživa, zdraví, životní styl
Klíčová slova v angličtině:
activity, teacher, movement, food, nutrition, health, lifestyle
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá nutričním chováním a pohybovou aktivitou pedagogů vybraných středních škol v Litoměřicích v Ústeckém kraji. Hlavním cílem této práce je zmapovat, jaký stravovací režim a pohybovou aktivitu pedagogové vybraných škol mají. Cílem výzkumného šetření je zjistit, zda stravovací návyky pedagogů vybraných středních škol odpovídají výživovým doporučením, jestli mají dostatečnou pohybovou aktivitu, jak často a jakou pohybovou aktivitu vykonávají. Teoretická část se zabývá charakteristikou práce pedagoga, životním stylem současného člověka, výživou a výživovými faktory. Zmiňována jsou také aktuální výživová doporučení, kde jsou vysvětleny zásady správného stravování. Dále se věnuje pohybové aktivitě, kde zmiňuje význam pohybu, popisuje čím je tvořen pohybový aparát a co si máme představit pod pojmem tělesná zdatnost. Rovněž se věnuje problematice zvyšující se hypokinezi v současné společnosti. V praktické části jsou kvantitativní metodou anonymního dotazníkového šetření zjišťovány stravovací návyky a pohybová aktivita pedagogů vybraných středních škol. Výsledky dotazníkového šetření přináší zjištění, že pohybová aktivita u pedagogů je dostačující, ale zároveň odhalují problémy ve stravování pedagogů. V závěru práce jsou na základě tohoto zjištění navržena vhodná opatření pro zlepšení stravovacích návyků. V rámci těchto opatření byl sestaven program semináře, jehož součástí budou aktivizační metody a odborné informace, které budou účastníkům sděleny naučně populární formou. Cílem semináře je zlepšit informovanost pedagogů o zdravé výživě a podpořit tak jejich zdravý životní styl. KLÍČOVÁ SLOVA: aktivita, pedagog, pohyb, stravování, výživa, zdraví, životní styl
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This dissertation elaborates on nutritional behavior and physical activity of teachers in selected secondary institutions in the town of Litoměřice as well as the North Bohemia Region. The main aim of this thesis is to determine the teachers´ nutritional behavior and the level of their physical activities of the selected schools. The aim of the research is to ascertain whether teachers´ eating habits correspond with nutritional recommendations and whether they have sufficient physical activity, its frequency and specifications. The theoretical part elaborates on the teachers´ job description, current lifestyle, nutrition and nutritional factors. Actual nutritional recommendations are also mentioned with the purpose of providing explanation of appropriate eating habit principles. It also elaborates on physical activity focusing on the importance of physical activity, describes movement apparatus structure and defines physical endurance. It also describes the increased level of insufficient physical activity in the society. The practical part uses quantitative method of research via anonymous questionnaires distributed in selected secondary schools to ascertain eating habits and physical activity of teachers. The research results show that teachers´ physical activity is sufficient while pointing at problems at their eating habits. The final part of this thesis offers appropriate measures to remedy the situation, i.e. to improve teachers´ eating habits. As part of these measures a seminar has been designed to provide teachers with activity methods and specialized information via informational-educational method. The aim of the seminar is to improve knowledge of teachers regarding healthy eating habits and thus support their healthy life style. KEY WORDS: activity, teacher, movement, food, nutrition, health, lifestyle
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dana Slabochová 1.55 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Dana Slabochová 1.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dana Slabochová 358 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dana Slabochová 357 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Alena Váchová 245 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 301 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 153 kB