velikost textu

Komunikace mezi Španěly a Indiány během dobývání Ameriky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komunikace mezi Španěly a Indiány během dobývání Ameriky
Název v angličtině:
Communication Between Conquerors and Natives During the Conquista
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Helena Pastyříková
Vedoucí:
PhDr. Anna Mištinová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Simona Binková, CSc.
Id práce:
200181
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Iberoamerikanistika - dějiny Latinské Ameriky (IBLA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
objevné plavby|conquista|jazyková politika|výpůjčky|lexikální amerikanismus|indigenismus|nativní jazyky|Kryštof Kolumbus|Hernán Cortés
Klíčová slova v angličtině:
voyages of exploration|conquest|language policy|loanwords|Americanism|Indigenism|native languages|Christopher Columbus|Hernán Cortés
Abstrakt:
Abstrakt V diplomové práci analyzuji stěžejní otázky spojené s problematikou komunikace po příchodu Španělů na americký kontinent. Soustřeďuji se zejména na první fázi kontaktu Evropanů s původním obyvatelstvem. V úvodní části práce se zaměřuji na charakteristiku historické a politické situace v dané oblasti zejména v první polovině 16. století. Následně se věnuji jazykové politice španělského dvora a jazykové situaci v Latinské Americe po roce 1492. Zabývám se dominantními indiánskými jazyky, které byly používány při komunikaci kolonizátorů a domorodého obyvatelstva a měly nejzásadnější vliv na španělský jazyk. Současně v kapitole charakterizuji roli tlumočníků a význam posunků pro komunikaci během conquisty amerického kontinentu. Z teoretického hlediska definuji základní pojmy důležité pro dané téma. Charakterizuji způsoby obohacování slovní zásoby jazyka, vysvětluji pojem lexikální amerikanismus a popisuji, jak docházelo k přenosu nové slovní zásoby během komunikace mezi Španěly a Indiány. Rovněž uvádím lexikální okruhy, jež byly domorodými jazyky ovlivněny nejvíce, a představuji konkrétní příklady lexikálních výpůjček z nativních jazyků ve španělštině. V závěrečné části pojednávám o prvních španělsky psaných textech. Rozebírám Lodní deník Kryštofa Kolumba a Dopis Hernána Cortése, kde dohledávám výskyty lexikálních výpůjček z domorodých jazyků. Hlavním cílem práce je zmapovat způsoby navazování komunikace mezi španělskými dobyvateli a původním obyvatelstvem. Zároveň se zabývám vlivem komunikace s nativním obyvatelstvem amerického kontinentu ve slovní zásobě španělského jazyka. V historických pramenech z rané fáze conquisty dohledávám výskyt prvních indigenismů v psané španělštině a srovnávám jejich četnost a styl použití u jednotlivých autorů. Klíčová slova: objevné plavby, conquista, jazyková politika, výpůjčky, lexikální amerikanismus, indigenismus, nativní jazyky, Kryštof Kolumbus, Hernán Cortés
Abstract v angličtině:
Abstract In my diploma thesis I analyze the key issues connected with the difficulties of communication between Spaniards and native inhabitants after the arrival to the American continent in 1492. Concretely, I focus on the first period of contact with the indigenous population. In the first part of the thesis I describe the historical and political situation in the area. Then I characterize the language policy of the Spanish court and also the linguistic situation in Latin America after the arrival of Spaniards. Next part of the thesis is dedicated to dominant Indian languages, which were used for the communication of colonizers and indigenous people and had the most significant influence on the Spanish language. There is also characteristic of the role of interpreters and importance of signs for communication during the conquest of America. The third chapter is dedicated firstly to the theoretical definition of the basic terms relevant for the topic. I describe the ways of enriching the vocabulary of languages and I explain the way how the new vocabulary was transmitted during communication between the Spaniards and the Indians. I also mention the categories of vocabulary which were most influenced by the indigenous languages with examples of loanwords from native languages in Spanish. In final part I deal with the first Spanish written texts. I have chosen Christopher Columbus and his Log and the Letter of Hernán Cortés, where I am looking for loanwords from indigenous languages. The main aim of the thesis is to map ways of establishing communication between Spanish conquerors and indigenous peoples. Moreover, I describe the influence of communication with the native population in Spanish vocabulary. I look for the occurrence of indigenous loanwords in first Spanish written texts in America and I compare their frequency and style of use in the sources. Key words: voyages of exploration, conquest, language policy, loanwords, Americanism, Indigenism, native languages, Christopher Columbus, Hernán Cortés
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Helena Pastyříková 2.39 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Helena Pastyříková 1007 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Helena Pastyříková 197 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Helena Pastyříková 188 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Anna Mištinová, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Simona Binková, CSc. 97 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Markéta Křížová, Ph.D. 152 kB