velikost textu

Soukromoprávní aspekty zákona o státní službě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Soukromoprávní aspekty zákona o státní službě
Název v angličtině:
Private-law aspects of Civil Service Act
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Jolana Rubešová
Oponent:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Id práce:
200165
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
16. 10. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Právní dualismus Zákon o státní službě Státní služba
Klíčová slova v angličtině:
Private law-public law divide Civil Service Act Civil service
Abstrakt:
Soukromoprávní aspekty zákona o státní služb Abstrakt Hlavním ú elem práce je obsáhnout všechny podstatné otázky problematiky právního dualismu a zabývat se jimi následn po praktické stránce v souvislosti s právní úpravou zákona o státní služb . Práce má tedy dva základní rozm ry, rozm r metodologický a právn -teoretický, zam ující se z obecného hlediska na rozlišování práva soukromého a veejného, a rozm r praktický, zam ený na interpretaci a analýzu konkrétní právní úpravy. Po úvodních kapitolách práce, popisujících stru n samotný pojem právního dualismu, jeho obraz v angloamerickém systému práva a jeho vývoj na území eské republiky po roce 1989, následuje ást druhá, jejímž pedm tem je stanovení a popis obecné metodologie poznávání charakteru právních jev . Druhá ást práce je len na na úsek, kde se popisují teoreticko-právní zvláštnosti jednotlivých právních jev a tomu odpovídající odlišnosti v aplikaci metod rozlišování veejnoprávnosti a soukromoprávnosti (právní úprava nebo její ást, právní vztah, právní norma, právní institut a právní pojem), úsek v nující se popisu základních kritérií a pravidel spole ných v tšin právních jev pro poznávání jejich veejnoprávnosti a soukromoprávnosti, úsek, v n mž jsou podrobn ji zkoumány vzájemné vztahy veejnoprávních a soukromoprávních úprav a kone n úsek obsahující stru né shrnutí pístupu eských soud k otázkám právního dualismu. Po takovém vymezení metodologie a shrnutí podstatných poznatk o právním dualismu dále následují dv kapitoly zkoumající právní úpravu zákona o státní služb . Ve tetí kapitole je obsažena systemati t jší rovina tohoto zkoumání, kdy jsou všeobecn z hlediska soukromoprávnosti a veejnoprávnosti zkoumány významné úseky právních úprav vztahujících se na vztahy zákonem o státní služb upravené. Tak je nejprve pistoupeno ke zkoumání právní úpravy zákona o státní služb jako celku, právní úpravy zákoníku práce vztahující se na pedm tné vztahy na základ delegace, právní úpravy zákoníku práce vztahující se na pedm tné vztahy na základ principu subsidiarity a také k analýze textu právní úpravy zákona o státní služb za ú elem nalezení soukromoprávních pojm v n m obsažených. V záv re né ásti této kapitoly je pak obsaženo n kolik poznámek, které se týkají problematických aspekt aplika ní praxe zákona o státní služb z hlediska právního dualismu. Poslední kapitola práce je výkladem specifických ástí právních úprav vztahujících se na vztahy upravené zákonem o státní služb , tedy konkrétní analýzou jejich právn - dualistických aspekt . Takto je zkoumání podrobena právní úprava náhrady majetkové a nemajetkové újmy podle zákona o státní služb , právní úprava zapo tení pohledávek státního zam stnance a služebního úadu, právní úprava dohod o srážkách ze mzdy a právní úprava kolektivních dohod a smluv v kontextu zákona o státní služb . Klí ová slova: Právní dualismus Zákon o státní služb Státní služba
Abstract v angličtině:
Private-law aspects of Civil Service Act Abstract Primary aim of the thesis is to cover all fundamental issues of private law–public law divide and to focus on their practical aspects in connection with the Civil Service Act. That implies that the thesis has two main dimensions – methodological and theoretical dimension that focuses generally on private law–public law divide and practical dimension focused on legal construction and analysis concerning specific legal act. Opening chapters of the thesis are briefly describing meaning of the private law– public law divide, approach to this kind of divide in the common-law and development of this divide in the recent Czech history. After that follows the second chapter of the thesis which determinates and depicts general methodology of recognizing the nature of legal phenomena in respect of private law–public law divide. This chapter is divided to the four parts – theoretical part focusing on differences between specific legal phenomena and accordingly the differences in the procedure of recognizing their public or private nature, part describing fundamental criteria that are used to distinguish the private and public law, part that deals with relations that exist between those two areas of law and finally the section that sums up practice of the Czech courts in terms of private law-public law divide. After such determination of general methodology and description of substantial knowledge of private law–public law divide, two remaining chapters follow. Those two chapters contain legal analysis of specific legal act – Civil Service Act. First of the chapters is more systematic, analyzing all of the relevant parts of the Civil Service Act and legal acts that are related with it, specifically Labour Code and Civil Code. This part of the thesis also contains the list of all private law terms used in the legal text of Civil Service Act and their relations to the Civil Code and final part of this chapter that deals with a few interpretational problems that appeared during the application of the Civil Service Act. Final chapter contains legal construction and analysis of the specific parts of Civil Service Code or legal acts that are related with it from the perspective of private law–public law divide. Subjected to such analysis are sets of legal provisions that adjust following matters: restitution of material and immaterial damages in civil service, set-off arrangements between civil servants and administrative authorities, payroll deduction agreements and union contracts in the context of civil service. Key words: Private law-public law divide Civil Service Act Civil service
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jolana Rubešová 673 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jolana Rubešová 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jolana Rubešová 21 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 215 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 160 kB