velikost textu

Vliv střevního zánětu na lokální expresi 11β-HSD1

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv střevního zánětu na lokální expresi 11β-HSD1
Název v angličtině:
Effect of inflammation on local expression of 11β-HSD1
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Pavlína Kvapilová
Oponent:
Mgr. Petr Telenský, Ph.D.
Id práce:
200155
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Fyziologie živočichů (NFYZZIV)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
1. 3. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 01.03.2021
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Zánět představuje první obrannou linii organismu, která má za cíl odstranit nežádoucí patogeny, opravit poškozenou tkáň a znovu nastolit rovnováhu. Glukokortikoidy patří mezi efektivní regulátory imunitní odpovědi. Jejich dostupnost v tkáni je daná několika faktory, mimo jiné lokálním metabolismem v buňce, který zajišťují enzymy 11β-hydroxysteroid dehydrogenázy. Známe dvě isoformy 11HSD1 a 11HSD2, přičemž 11HSD1, která lokálně v buňce katalyzuje přeměnu neaktivní molekuly glukokortikoidu na aktivní, se zdá být významným hráčem při regulaci zánětlivé odpovědi. Cílem této práce bylo analyzovat genovou expresi 11HSD1 spolu s expresí cytokinů ve specifických mikrostrukturách imunitního systému, účastnících se imunitní odpovědi na experimentální DSS kolitidu. Klíčová slova Metabolismus glukokortikoidů; Mikroprostředí cytokinů; Lymfatické orgány; Kolon; DSS (dextran-sodium-sulfátem indukovaná) kolitida
Abstract v angličtině:
Abstract Inflammation is first-line host defense mechanism of organism that aims to remove unwanted pathogens, repair damaged tissue and restore homeostasis. Glucocorticoids belong to effective immune response regulators. Their availibility in the tissue is due to several factors, including local metabolism in the cell that provide 11β-hydroxysteroid dehydrogenase enzymes. We know two isoforms 11HSD1 and 11HSD2. 11HSD1 locally in the cell catalyzes the conversion of the inactive glucocorticoid molecule to active, and thus appears to be a significant player in regulating the inflammatory response. The aim of this work was to analyze gene expression of 11HSD1 together with expression of cytokines in specific microanatomical compartments of the immune system involved in immune response to experimental DSS colitis. Keywords Metabolism of glucocorticoids; Cytokine microenvironment; Lymphoid organs; Colon; Dextran-sodium-sulfate colitis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavlína Kvapilová 1.32 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Pavlína Kvapilová 961 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavlína Kvapilová 191 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavlína Kvapilová 185 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Telenský, Ph.D. 178 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 152 kB