velikost textu

Withholding Tax Rate Elasticities of Foreign Direct Investment Outflows and Tax Revenue Consequences of Double Tax Treaties

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Withholding Tax Rate Elasticities of Foreign Direct Investment Outflows and Tax Revenue Consequences of Double Tax Treaties
Název v češtině:
Daňové elasticity odtoků přímých zahraničních investic a dopady smluv o zamezení dvojího zdanění na daňové příjmy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jan Láznička
Vedoucí:
Mgr. Bc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.
Oponent:
Ing. Vilém Semerák, M.A., Ph.D.
Id práce:
200154
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (NEF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
smlouva o zamezení dvojího zdanění, přímá zahraniční investice, srážková daň, nadnárodní skupiny podniků
Klíčová slova v angličtině:
double tax treaty, foreign direct investment, withholding tax, multinational enterprises
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce poskytuje mezinárodní srovnání potenciálních ztrát daňových příjmů plynoucích ze způsobů danění mezinárodních toků úroků a dividend. Srážkové danění odtoků dividend a úroků je regulováno jak domácími daňovými zákony, tak smlouvami o zamezení dvojího zdanění. Uzavření takové smlouvy může znamenat značné omezení výšky daňové sazby, kterou země může aplikovat na odtok dividend/úroků do partnerské země, což může vyústit v značný pok- les daňových příjmů. Autor se v této práci zabývá vytvořením rozsáhlého panelového datasetu a následným odhadem daňových elasticit toků dividend a úroků pro řadu zemí po celém světě. Následně autor využívá těchto elas- ticit při odhadech potenciálních daňových ztrát plynoucích z odtoků dividend a úroků pro zdrojové země. Výsledky prokazují značnou elasticitu odtoků div- idend - pokles 2.3% až 2.58% následkem zvýšení příslušné srážkové daně o 1%. Následná analýza dokazuje podstatné daňové ztráty plynoucí z odtoků dividend pro mnoho zemí, největší pro Kanadu (1.35 - 3.19 miliard USD) a Spojené státy americké (2.27 - 2.94 miliard USD). Státem stojícím za největší částí daňových ztrát z globálního hlediska bylo shledáno Nizozemsko. Klasifikace JEL F21, F23, H25, H26 Klíčová slova smlouva o zamezení dvojího zdanění; přímá zahraniční investice; srážková daň; nadnárodní skupiny podniků E-mail autora laznicjan@gmail.com E-mail vedoucího práce jansky.peta@gmail.com
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis provides a cross-country analysis of potential tax revenue losses due to the ways different countries tax over-border dividend and interest incomes of multinational enterprise. Withholding taxation of outgoing dividends and interest payments is regulated by domestic tax rules as well as bilateral double tax treaties. The signing of such a treaty might substantially reduce the tax rate levied by the source country on the outgoing passive income and thus decrease its tax revenue. We create a large panel dataset and estimate withholding tax rate elasticities of dividend and interest outflows for a large set of countries around the world. Subsequently, we use these elasticities to estimate potential tax revenue losses due to outgoing dividend and interest payments for the source countries in our dataset. The results show highly elastic dividend outflows, 2.3% - 2.58% decrease related to 1% increase in the applicable withholding tax. We also find substantial tax revenue losses due to dividend outflows for a number of source countries, the largest for Canada (1.35 - 3.19 billion USD) and the United States (2.27 - 2.94 billion USD). The investor country behind the largest part of potential losses shows up to be the Netherlands. JEL Classification F21, F23, H25, H26 Keywords double tax treaty; foreign direct investment; withholding tax; multinational enterprises Author’s e-mail laznicjan@gmail.com Supervisor’s e-mail jansky.peta@gmail.com
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Láznička 2.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Láznička 32 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Láznička 31 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Bc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D. 366 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Vilém Semerák, M.A., Ph.D. 129 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 152 kB