velikost textu

Soukromoprávní aspekty povinného očkování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Soukromoprávní aspekty povinného očkování
Název v angličtině:
Private-law aspects of compulsory vaccination
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Denisa Řezáčová
Vedoucí:
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Id práce:
200143
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Povinné očkování, újma způsobená povinným očkováním, odpovědnost
Klíčová slova v angličtině:
Compulsory vaccination, harm caused due to compulsory vaccination, liability
Abstrakt:
Abstrakt Soukromoprávní aspekty povinného očkování Předmětem této diplomové práce je právní úprava povinného očkování z hlediska soukromého práva. Ačkoliv se může zdát, že je to téma výhradně veřejnoprávní, opak je pravdou. Povinné očkování, kterému se osoby, vůči nimž ze zákona směřuje podrobují, představuje určitý zásah do lidských práv a základních svobod. Na druhou stranu má však toto omezení přínos pro celou společnost, neboť jím dochází k eliminaci vysoce nakažlivých infekčních onemocnění, která mnohdy mohou způsobovat i smrt. I přesto, že primárním cílem očkování je ochránit zdraví jednotlivce i celé společnosti, mohou nastat situace, kdy osobě vznikne v jeho důsledku újma. Otázkou pak je, kdo za tuto újmu nese odpovědnost. A právě odpovědnost za újmu s ním spojovanou představuje soukromoprávní přesah tohoto institutu. V úvodu své práce se zaměřuji na vznik samotného očkování a uvádím jednotlivé základní instituty jimiž jsou veřejné zdraví, kolektivní imunita, trvalá kontraindikace či možné nežádoucí účinky. Následně se zaměřuji na očkovací povinnost, její neplnění a případné sankce, které mohou být osobám uloženy, pokud svou povinnost nesplní. Hlavním tématem je již zmiňovaná otázka odpovědnosti za újmu vzniklou v důsledku povinného očkování, a to jak dle současné platné právní úpravy, tak i té předešlé podle Občanského zákoníku z roku 1964. Uvádím také odpovědnost výrobce očkovací látky a následně rozebírám možnost odpovědnosti státu v této věci. Poté se zaměřuji na právní úpravu odpovědnosti účinnou v Německu a Maďarsku a zmiňuji též postoj, který k této problematice zaujímá Světové zdravotnické organizace. Nechybí ani výklad jednotlivých ustanovení týkajících se odpovědnosti dle Úmluvy o lidských právech a biomedicíně. Následuje kapitola zabývající se stěžejními soudními rozhodnutími, a to nález Ústavního soudu a rozhodnutí Nejvyššího soudu. V závěru této práce se zabývám možným budoucím vývojem stávající právní úpravy odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s povinným očkováním. Rozebírám předložený vládní návrh zákona a hodnotím jeho přínos pro společnost. Vzhledem k naléhavosti řešení této problematiky doufám, že bude připravovaný návrh zákona přijat a přispěje tak k uspokojení společnosti, jež po této změně zoufale volá. Klíčová slova: Povinné očkování, újma způsobená povinným očkováním, odpovědnost.
Abstract v angličtině:
Abstract Private-law aspects of compulsory vaccination The subject of this thesis is the legal regulation of compulsory vaccination from the perspective of private law. Although it can seem that it is only public-law theme, the opposite is true. The compulsory vaccination which the persons undergo according to the law means some kind of intervention into human rights and fundamental freedoms. On the other hand this limitation has benefits for whole society, because it provides elimination of highly-contagious infectious diseases that can often cause death. Despite the fact that the primary objective of the vaccination is to protect the health of the individual and whole society, there may be situations when a person is harmed due to the vaccination. The question is who is responsible for this caused harm. And this responsibility for harm which is being connected with vaccination means private-law overrun of this institute. In the beginning of my thesis I focus on the creation of the vaccination process itself and I introduce the basic institutes, which are public health, collective imunity, permanent contraindication or possible unwanted effects. Then I focus on obligation to be vaccination, non compliance of it and possible sanctions, which can be imposed on person, who defaults the obligation. The main topic is already mentioned question of liabilty for harm caused due to compulsory vaccination according to current legislation and according to previous legislation of Civil Code 1964 as well. I present liabilty of vaccine producer and after that I analyze possibility of states liabilty in this case. Then I focus on legal regulation of liability in Germany and Hungary and I mention opinion of WHO on this problem. The thesis also includes the interpretation of individual provisions relating to liability under the Convection on Human Rights and Biomedicine. Then follows chapter which deals with fundamental judgments, especially judgments of Constitutional Court and Supreme Court. In the conclusion of this thesis I follow up the possible future progression of the existing legal regulation of liability for harm caused in contexts with compulsory vaccination. I analyze the submitted government bill and I evaluate his contribution to society. In view of urgency of resolution of this problematic I hope that prepared bill will be adopted and it will contribute to the satisfaction of society that desperately calls for this change. Key words: Compulsory vaccination, harm caused due to compulsory vaccination, liability.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Denisa Řezáčová 1.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Denisa Řezáčová 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Denisa Řezáčová 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 112 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 152 kB