velikost textu

Vývoj česko-lichtenštejnských vztahů po roce 2000

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj česko-lichtenštejnských vztahů po roce 2000
Název v angličtině:
Czech-Liechtenstein relations and their development after 2000
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Tomáš Doležal
Vedoucí:
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Id práce:
200124
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Německá a rakouská studia (NRS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
7. 2. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Česko-lichtenštejnské bilaterální vztahy po r. 2000;zahraniční politika; tzv. Benešovy dekrety
Klíčová slova v angličtině:
Czech-Lichtenstein bilateral relations after 2000; Foreign Policy; so-called Beneš-Decrees
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zaměřuje na vývoj vztahů a vazeb mezi Českou republikou a Lichtenštejnskem v letech 2000-2015. Česká republika a knížecí rodina mají dlouhou společnou historii, sahající do středověku. Lichtenštejnové na českém území budovali po několik století autonomní politickou sílu, která hrála svou roli nejen v regionální, ale i celoevropské politice. Vývoj v Čechách ve 20. století přerušil tuto kontinuitu a Lichtenštejnové během krátké doby přišly o veškerý majetek a natrvalo opustili Česko. Vlivem rychlé ztráty majetku došlo mezi Lichtenštejny a českým státem ke vzniku dlouhodobého sporu o majetek. Ani vznik demokratické České republiky nepřinesl změnu. Teprve v roce 2009 byly obnoveny diplomatické styky, majetkové otázky však zůstávají nedořešenou kapitolou. Diplomová práce v úvodní části shrnuje historický vývoj do 20. století. Druhá část se zaměřuje na rovinu majetkoprávních sporů mezi Českou republikou a Lichtenštejnskem v historickém kontextu. Třetí část práce se zabývá současným politickým a hospodářským systémem Lichtenštejnska. Specifika politického systému, odrážející se ve faktické moci vládnoucího knížete, mají svůj dopad i na vztahy s Českou republikou. Čtvrtá kapitola se věnuje vzájemné interakci na úrovni polické, ekonomické a kulturní po roce 2000. Práce potvrzuje tezi, že i v současnosti je hlavním determinantem vztahů existence majetkoprávních sporů. Důležitou roli při znovuobnovení styků mezi Českou republikou a Lichtenštejnskem pak sehrála osobní aktivita knížete a kulturní a společenské styky, která dává menší prostor pro akcentování sporných otázek.
Abstract v angličtině:
Abstract The master thesis concentrates on studying the relations between the Czech Republic and Liechtenstein from 2000 until 2015. The Czech Republic and the monarchy share a long common history, reaching all the way to the Middle Ages. The Liechtensteins constituted autonomous political power in the Czech lands for centuries and this power played a significant role not only on the regional but also on the continental level. Historical development in Czech territory in 20th century interrupted this continuous symbiosis, the Liechtensteins lost all their Czech property in a short period of time and decided to leave Czech land permanently. Due to the confiscation of property by the Czech state, long-lasting litigations between the two states were created. Even the establishment of the democratic Czech Republic did not bring any change. It was only in 2009 when diplomatic communication was re-established, but ownership issues of different properties remain a challenging issue of bilateral relations. The opening part of the thesis summarizes the historical development in 20th century. The second part analyses property disputes between the Czech Republic and Liechtenstein from the historical perspective. The third part concentrates on contemporary political and economic system of Liechtenstein. Specific features of this system, which is reflected in the effective power of the ruling prince, also influence the diplomatic relations with the Czech Republic. The fourth chapter assesses the mutual interaction on the political, economic and cultural level after 2000. The thesis confirms the hypothesis that even nowadays the main challenge to the bilateral relations is the existence of the property disputes. The personal activity of the prince of Liechtenstein played pivotal role in re-establishing relations between Czech Republic and Liechtenstein. It is also a cultural and civil society cooperation, which allows overshadowing sensitive issues of bilateral relations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Doležal 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Doležal 146 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Doležal 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Vladimír Handl, CSc. 38 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 11.73 MB