velikost textu

Oblíbenost témat výuky přírodopisu na 2. stupni základní školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Oblíbenost témat výuky přírodopisu na 2. stupni základní školy
Název v angličtině:
The Popularity of Biology Lesson Topics at Lower Secondary School
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Pavlína Vicanová
Vedoucí:
RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Karel Vojíř
Id práce:
200123
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (N BI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
přírodopis, oblíbenost, žáci, základní škola, dotazníkové šetření, gender, věk
Klíčová slova v angličtině:
biology, popularity, pupils, primary school, questionnaire survey, gender, age
Abstrakt:
ABSTRAKT Předkládaná diplomová práce se zabývá oblíbeností témat přírodopisu u žáků na 2. stupni základní školy. Cílem bylo identifikovat oblíbená a méně oblíbená témata přírodopisu, ověřit existenci vztahu mezi oblíbeností přírodopisu a známkou na vysvědčení z tohoto předmětu a zjistit, zda pohlaví či věk mají statisticky významný vliv na oblíbenost přírodopisu žáky. Nejprve byla v práci věnována pozornost systému kurikulárních dokumentů v podobě RVP a ŠVP pro pochopení organizace a obsahu výuky přírodopisu na základní škole. Poté byla popsána specifika osobnosti žáka na 2. stupni základní školy, což představuje základní teoretická východiska pro pochopení charakteristických znaků osobnosti žáka v období dospívání. Následně byly vysvětleny pojmy obliba předmětů společně s motivací žáků a identifikovány a analyzovány předchozí výzkumy a studie, tuzemské i zahraniční, zabývající se stejným či obdobným tématem. Samotná oblíbenost jednotlivých témat přírodopisu byla zjišťována pomocí výzkumného nástroje v podobě dotazníkové šetření s 5stupňovým škálováním Likertova typu. Ověřena byla validita a reliabilita použitého výzkumného nástroje. Výzkumný vzorek tvořilo 249 žáků 6. až 9. tříd z jedné školy v Praze. Nejvíce oblíbenými tematickými okruhy byla biologie člověka a biologie živočichů, naopak k nejméně oblíbeným patřila biologie hub a biologie rostlin. Byla identifikována statisticky významná souvislost mezi oblíbeností přírodopisu a známkou žáka na posledním vysvědčení. Rovněž byl zjištěn statisticky významný vliv věku a pohlaví na oblíbenost přírodopisu. KLÍČOVÁ SLOVA přírodopis, oblíbenost, žáci, základní škola, dotazníkové šetření, gender, věk
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis is focused on the popularity of biology topics among pupils sixth through ninth graders. The aim is to identify popular and less popular topics of biology, to verify the existence of a relationship between the popularity of the certain topic and an evaluation at school final report. Another aim is to also to determine whether gender or age has a statistically significant impact on the popularity of biology. At first, the thesis focuses on the system of curricular documents in the form of education programme (so called „RVP“ and „ŠVP“) for understanding the organization and content of teaching biology a primary school. At second, I have also focused on theoretical description of pupils‘ personality and its specifics at primary school which is crucial in order to understand their behaviour and characteristic attributes at their age. Furthermore, this thesis also explains the concepts of a subject popularity and pupils' motivation, then identifies and analyses existing domestic and foreign studies dealing with the same or similar topic. The popularity of individual topics of biology was investigate by means of a research tool in the form of a 5-level Likert type survey. The validity and reliability of the used research tool was verified. The research sample consists of 249 pupils from 6th to 9th grade from one school in Prague. The most popular topics were human biology and animal biology, while fungal and plant biology were the least popular. In my investigation, a correlation between popularity of a topic and pupils‘ final grade on the report was identified. Moreover, a statistically significant effect of age and gender on the popularity of biology was also confirmed. KEYWORDS biology, popularity, pupils, primary school, questionnaire survey, gender, age
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Pavlína Vicanová 3.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Pavlína Vicanová 186 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Pavlína Vicanová 187 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 187 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Karel Vojíř 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 152 kB