velikost textu

Neviditelná sexualita: Specifika života asexuálních lidí v rámci heteronormativní společnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Neviditelná sexualita: Specifika života asexuálních lidí v rámci heteronormativní společnosti
Název v angličtině:
Invisible sexuality: Specifics of the Life of Asexual People within Heteronormative Society
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Nela Andresová
Vedoucí:
Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
Oponent:
Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA
Id práce:
200114
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Sociologie (SCO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
asexualita, intimita, komunita, LGBT, sexualita, sexuální identita
Klíčová slova v angličtině:
asexuality, intimacy, community, LGBT, sexuality, sexual identity
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se věnuje sociálnímu životu asexuálních lidí v České republice. Autorka se zaměřuje na oblasti přijetí vlastní sexuální identity jako asexuála, vnějšího coming outu spojeného s pocity stigmatizace, partnerských vztahů a intimity, sounáležitosti k LGBT+ komunitě, vnímání existence samostatné asexuální komunity a na viditelnost asexuality ve společnosti. K účelům práce byl proveden kvalitativní výzkum mezi sebeidentifikovanými asexuály. Cílem analýzy bylo zjistit, jak se liší sociální životy asexuálů v rámci heteronormativní společnosti. Práce vychází z rozdílů mezi asexuály a heteronormativní majoritou především v rámci partnerského života a sexuálního chování. Liší se však i v dalších ohledech. Lidé často neznají pojem asexualita, což může mít za následek společenskou stigmatizaci asexuálů kvůli tlaku pro přijetí tradičního modelu partnerských vztahů. V některých ohledech mají asexuální lidé blíže k dalším sexuálním menšinám, ne všichni se však cítí být součástí LGBT+ komunity. Čeští asexuálové se v naší společnosti cítí být neviditelní a tvoří mezi sebou sítě převážně přes internetové fórum asexual.cz. Samostatnou komunitu nebo sociální hnutí však nevytvářejí a zůstávají nadále společensky neviditelní. Klíčová slova asexualita, intimita, komunita, LGBT, sexualita, sexuální identita
Abstract v angličtině:
Abstract Thesis deals with social life of asexual people in the Czech Republic. The author focuses on the areas of acceptance of their own sexual identity as asexual, coming out and feelings of stigmatization, relationships and intimacy, belonging to LGBT+ community and the perception of the existence of a separate asexual community and the visibility of asexuality in society. For the purpose of the work was carried out qualitative research among asexual people, who selfidentify as asexual. The aim of the analysis was to determine how social life of asexuals differs within the heteronormative society. Thesis is based on differences between asexuals and heteronormative majority, especially in relationships and sexual behavior. The difference is also in other aspects of their life. People often don’t know the meaning of asexuality, which can result in social stigmatization of asexuals due to pressure to accept a traditional model of relationship. In some respects, asexual people are similar to other sexual minorities, but not everyone feels to be part of LGBT+ community. Czech asexuals feel to be invisible in our society and they form networks among themselves through the internet forum asexual.cz. However, they don’t create a separate community or social movement and they still remain socially invisible. Keywords asexuality, intimacy, community, LGBT, sexuality, sexual identity
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Nela Andresová 1.13 MB
Stáhnout Příloha k práci Nela Andresová 509 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Nela Andresová 422 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Nela Andresová 353 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. 201 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA 497 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. 152 kB