velikost textu

Umění a patronát Dobřenských z Dobřenic ve Východních Čechách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Umění a patronát Dobřenských z Dobřenic ve Východních Čechách
Název v češtině:
Umění a mecenát Dobřenských z Dobřenic ve Východních Čechách
Název v angličtině:
The Art and patronage of the family Dobřenský from Dobřenice in the Eastern Bohemia
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Pospíchal
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Petra Oulíková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Marek Pučalík
Id práce:
200108
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (BU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dobřenští z Dobřenic, šlechta, baroko, rokoko, malířství, sochařství, architektura, oltář, Královéhradecká diecéze, Raab, Rohrbach, Procházka, sv. Kliment, Dobřenice, Neděliště, Ouhrov, Uhelná Příbram, Východní Čechy, užité umění, sakrální stavby
Klíčová slova v angličtině:
Dobřenský from Dobřenice, aristocracy, baroque, rococo, painting, sculpture, architecture, altar, diocese of Hradec Králové, Raab, Rohrbach, Procházka, sv. Kliment, Dobřenice, Neděliště, Ouhrov, Uhelná Příbram, Východní Čechy, applies art, sacral structures.
Abstrakt:
Anotace: Bakalářská práce pojednává o sakrálním umění a patronátu vladycké, později hraběcí rodiny Dobřenských z Dobřenic na území dnešních východních Čech. Zaměřuje svou pozornost nejen na formální rozbor a popis větších či menších sakrálních staveb, ale sleduje rovněž osudy význačných členů rodiny Dobřenských a na jednotlivých příkladech nastíňuje smysl a hlubší pojetí vrcholně a pozdněbarokní chrámové výzdoby, tak jak byla zamýšlena jejími objednavateli. Hlavní pozornost je věnována kostelu sv. Klimenta v Dobřenicích se zvláštím zřetelem k jeho interiérové výzdobě a zodpovězení otázek týkajících se ikonografie a autorství oltářního obrazu sv. Klimenta, které je připisováno Ignáci Viktorinu Raabovi, oltáře sv. Jana Nepomuckého s pandánově umístěnou kazatelnou, jejichž sochařská výzdoba je připisována Ignáci Rohrbachovi a také na rozbor další sochařské výzdoby. V dalších kapitolách se práce zaměřuje i na ostatní památky spojené s rodem Dobřenských v místech, která v někdejších dobách spravovali: Nedělišti, Ouhrově či Uhelné Příbrami a rovněž na díla užitého umění. Klíčová slova: Dobřenští z Dobřenic, šlechta, baroko, rokoko, malířství, sochařství, architektura, oltář, Královéhradecká diecéze, Raab, Rohrbach, sv. Kliment, Dobřenice, Neděliště, Ouhrov, Uhelná Příbram, Východní Čechy, užité umění, sakrální stavby
Abstract v angličtině:
Abstract: This bachelor thesis deals with the sacral art and the patronage of the family of lower aristocracy, who later become a count family, Dobřenský of Dobřenice in the territory of present-day eastern Bohemia. It focuses not only on the formal analysis and description of larger or smaller sacral structures, but also on the fate of significant members of the Dobřenský family. The main attention is paid to the church of St. Kliment in Dobřenice, in particular to its interior decoration. In the next chapters, the work focuses on other monuments connected with the Dobřenský family in places that they managed in the past: Neděliště, Ouhrov or Uhelná Příbram, as well as works of applied art. Keywords: Dobřenský from Dobřenice, aristocracy, baroque, rococo, painting, sculpture, architecture, altar, diocese of Hradec Králové, Raab, Rohrbach, sv. Kliment, Dobřenice, Neděliště, Ouhrov, Uhelná Příbram, Východní Čechy, applies art, sacral structures.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Pospíchal 10.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Pospíchal 357 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Pospíchal 355 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Petra Oulíková, Ph.D. 236 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marek Pučalík 534 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 153 kB