velikost textu

Využití fyzioterapeutických postupů při vedení fyziologického porodu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití fyzioterapeutických postupů při vedení fyziologického porodu
Název v angličtině:
Application of physiotherapeutic procedures in conducting physiological childbirth
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marie Šimánková
Vedoucí:
Mgr. Martina Ježková
Oponent:
Mgr. Michaela Havlíčková
Id práce:
200092
Fakulta:
2. lékařská fakulta (2.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
těhotenství, fyziologický porod, jednotlivé fáze porodu, fyzioterapie, bolest při porodu
Klíčová slova v angličtině:
pregnancy, physiological delivery, stages of labor, physiotherapy, labour pain
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá možností ovlivnění průběhu fyziologického porodu pomocí fyzioterapeutických metod a konceptů. Na začátku teoretické části jsou popsány anatomické struktury důležité u těhotné ženy, průběh porodu, bolest a možnost jejího snížení pomocí léků. Práce se zaměřuje na ovlivnění změn vzniklých v těle matky v době těhotenství. Pomocí fyzioterapeutické intervence se pozitivně působí na organismus ženy v těhotenství a udržuje se v optimální kondici. Rodička je díky tomu lépe připravena na porod. Hlavní část práce se věnuje použití fyzioterapeutických metod a konceptů při porodu. Vybrané cviky a techniky žena využije v jednotlivých porodních dobách, čímž může snížit porodní bolesti a zkrátit průběh porodu. Poslední kapitola je věnována cvičení v šestinedělí. Praktická část práce obsahuje kazuistiku pacientky, její kineziologický rozbor v těhotenství a po porodu, popis porodu, terapeutický plán a popis provedených terapií. Součástí praktické části je dotazníkové šetření 51 žen po vaginálním porodu.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis explores ways physiotherapeutic procedures and concepts can be used to effect the proceedings of physiologic childbirth. The beginning of the theoretical part describes anatomical structures relevant to pregnant women, the stages of labor, pain and pain medication. The thesis then deals with ways of influencing changes in the mother's body during pregnancy. With physiotherapeutic interventions we can achieve positive impact on the pregnant woman's body and her physical condition. Through these interventions the expectant mother is better prepared for labour. The topic of the main part of the thesis is the application physiotherapeutic methods and concepts during childbirth. The selected exercises and techniques to be used at each stage of labour can reduce labour pain and shorten the whole delivery process. The last chapter discusses exercise to be done during the puerperium. The practical part of the thesis contains a case report of an expectant mother, her kinesiological analysis in pregnancy and after the labour, description of her labour, a therapeutic plan and a description of her therapy sessions. The practical part also includes a questionnaire research of 51 women after vaginal delivery.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marie Šimánková 3.21 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Marie Šimánková 321 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marie Šimánková 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marie Šimánková 164 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martina Ježková 106 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michaela Havlíčková 106 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. 152 kB