velikost textu

Muskuloskeletální problémy dolních končetin u profesionálních tanečnic baletu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Muskuloskeletální problémy dolních končetin u profesionálních tanečnic baletu
Název v angličtině:
Lower extremity musculoskeletal problems in ballet dancers
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Michaela Matějková
Vedoucí:
as. Mgr. Petr Bitnar
Oponent:
Mgr. Júlia Demeková
Id práce:
200086
Fakulta:
2. lékařská fakulta (2.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
balet, muskuloskeletální problémy dolních končetin, prevence zranění tanečníků, proprioceptivní aferentace
Klíčová slova v angličtině:
ballet, lower extremity musculoskeletal problems, injury prevention in dancers, proprioceptive afferentation
Abstrakt:
ABSTRAKT Klasický balet se na profesionální úrovni svou náročností vyrovnává atletickým sportovním disciplínám. Nesčetnými opakovanými pohyby a požadavky na jejich přesnost a ladnost provedení klade extrémně vysoké nároky na muskuloskeletální systém tanečníků. Ve své teoretické části se práce věnuje muskuloskeletálním problémům dolních končetin, které tvoří převážnou většinu těch, se kterými se profesionální tanečníci baletu musejí potýkat. Obsahuje také základní informace o příčinách jejich vzniku, o jejich léčbě, ale také o způsobech jejich prevence. Práce rovněž prezentuje výsledky vlivu cíleného baletního tréninku se zavřenýma očima na posturální stabilitu profesionální tanečnice baletu. Dochází k závěru, že tento typ tréninku může pozitivně ovlivnit posturálni stabilizaci tanečnice a přispět tak k redukci četnosti výskytu zranění.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Classical balet may be, in terms of its difficulty, compared to professional athletic disciplines. The inumerous repetitive movements balet consists of require both precision and fluidity, placing the dancer’s musculoskeletal system under great amounts of pressure. The theoretical part of the paper focuses on the musculoskeletal problems of lower extremities that represent the majority of those that professional balet dancers cope with during the course of their careers. It further contains information about the causes of such injuries, their treatment, and methods of preventing their occurence. The paper also presents the results of the influence of targeted training with closed eyes on the postural stability of a professional balet dancer. It concludes that this type of training may have positive impact on the dancer’s postural stabilization and help in reducing the frequency of injuries.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michaela Matějková 12.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michaela Matějková 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michaela Matějková 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího as. Mgr. Petr Bitnar 640 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Júlia Demeková 111 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. 225 kB