velikost textu

Účinnost konzervativní léčby při hernii disku v bederní páteři

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Účinnost konzervativní léčby při hernii disku v bederní páteři
Název v angličtině:
Effectiveness of conservative treatment of lumbar disc herniation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zuzana Bláhová
Vedoucí:
Mgr. Júlia Demeková
Oponent:
Mgr. Klára Hojková
Id práce:
200075
Fakulta:
2. lékařská fakulta (2.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Výhřez meziobratlové ploténky, bederní páteř, radikulární syndrom, metoda McKenzie, Dynamická neuromuskulární stabilizace
Abstrakt:
Bibliografický záznam BLÁHOVÁ, Zuzana. Účinnost konzervativní léčby při hernii disku v bederní páteři. Praha: Univerzita Karlova, 2. Lékařská fakulta, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, 2019. 90 s., přílohy. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Júlia Demeková Abstrakt Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou diagnostiky a terapie výhřezu intervertebrálního disku v lumbální části páteře. V přehledu teoretických poznatků je stručně popsána anatomie a biomechanika bederní páteře a intervertebrálního disku. Dále je zde objasněna diferenciální diagnostika a možnosti terapie tohoto onemocnění. Cílem této práce je potvrdit účinnost konzervativní terapie ve smyslu fyzioterapeutické intervence a porovnat účinnost metody McKenzie (MDT) a Dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS) při terapii tohoto onemocnění. Mé experimentální části práce se zúčastnilo 16 pacientů léčených metodou MDT a 4 pacienti léčení pomocí metody DNS. K získání dat jsem využila mnou sestavený dotazník. Pacienti zde vyplnili na numerické škále bolesti (0-10) intenzitu bolesti v daný okamžik a poté českou verzi the Roland-Morris disability questionnaire, který hodnotil jejich omezení v tu chvíli. Tento dotazník vyplnili všichni pacienti dvakrát, jednou na začátku terapie a po druhé po 6 týdnech. U pacientů léčených metodou MDT došlo k signifikantnímu zlepšení jak ve stupni intenzity bolesti, tak ve stupni disability. Skupina pacientů léčených metodou DNS se významně zlepšila pouze ve stupni disability. Při porovnání metod MDT a DNS mezi sebou nebyl shledán statisticky významný rozdíl v účinnosti mezi oběma metodami při terapii intenzity bolesti ani při terapii stupně disability. Klíčová slova Výhřez meziobratlové ploténky, bederní páteř, radikulární syndrom, metoda McKenzie, Dynamická neuromuskulární stabilizace
Abstract v angličtině:
Bibliographic identification BLÁHOVÁ, Zuzana. Effectiveness of conservative treatment of lumbar disc herniation. Prague: Charles University, 2nd Faculty of medicine, Department of Rehabilitation and Sports Medicine, 2019. 90 pages. Supervisor: Mgr. Júlia Demeková Abstract This bachelor´s thesis deals with a topic of diagnostic and therapy of a lumbar disc herniation. A brief description of anatomy and biomechanics of lumbar spine and intervertebral disc is provided in the theoretical findings outline. Also differential diagnostic and therapy options of this disease are clarified there. The aim of the thesis is to confirm the effectiveness of conservative treatment in terms of physiotherapy intervention, and to compare the effectiveness of two methods – McKenzie (MDT) and Dynamic neuromuscular stabilization (DNS). Sixteen patients treated by MDT and four others treated by DNS participated in the experimental part of my thesis. I created a questionnaire in order to obtain data from the patients, in which they filled in intensity of pain on the numerical scale of pain (0-10) at that moment. They also completed the Czech version of the Roland-Morris disability questionnaire, which evaluated their degree of disability at the same time. The questionnaire was filled in twice, at the beginning of the therapy and then after six weeks. The patients treated by MDT improved significantly both in the pain intensity and in the degree of disability. The patients treated by DNS improved significantly just in the degree of disability. In comparison of both these methods no statistically fundamental difference has been identified regarding to effectiveness in either pain intensity therapy or disability degree therapy. Keywords Intervertebral disc displacement, lumbar spine, radicular syndrome, McKenzie method, Dynamic neuromuscular stabilization
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Bláhová 3.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Bláhová 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Bláhová 128 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Júlia Demeková 116 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Klára Hojková 100 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D. 152 kB