velikost textu

Koncept Snoezelen-MSE v léčbě mentální anorexie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Koncept Snoezelen-MSE v léčbě mentální anorexie
Název v angličtině:
The concept of Snoezelen-MSE in the treatment of anorexia nervosa
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavlína Dvořáková
Vedoucí:
MUDr. Petra Holanová
Oponent:
Mgr. Romana Pucholtová
Id práce:
200072
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze (11-00250)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVSS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mentální anorexie, koncept Snoezelen-MSE, multisenzorická místnost, specializovaná ošetřovatelská péče
Klíčová slova v angličtině:
anorexia nervosa, concept of Snoezelen-MSE, multi-sensory room, specialized nursing care
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá efektem terapie v multisenzorické místnosti Snoezelen v léčbě podskupiny pacientek s mentální anorexií, u nichž v důsledku výrazné podváhy a malnutrice dochází také k významnému poškození kognitivních funkcí, snížení schopnosti řešení problémů, k deformaci zájmů a pozornosti, zhoršení paměti - z nichž některé mohou být obnoveny. Tato práce zkoumá vliv terapie dle konceptu Snoezelen-MSE na uzdravování těchto nemocných. Jejím cílem je zjistit, jak samy pacientky vnímají účinek terapie v místnosti typu Snoezelen-MSE, která byla do programu specializovaného centra pro léčbu poruch příjmu potravy zařazena v roce 2017, jako moderní metoda pro rozvoj neuroplasticity mozku. Výzkumnou metodou je polostrukturovaný rozhovor s pacientkami na specializovaném oddělení pro léčbu poruch příjmu potravy trpícími mentální anorexií s BMI (body mass indexem) nižším než 16. Výzkum bude schválen etickou komisí. Účastnice budou oslovovány v závěru léčby a jejich účast bude plně dobrovolná, nemocné budou moci rozhovor odmítnout bez jakýchkoliv následků, svůj souhlas stvrdí podpisem. Anonymita pacientek bude zachována. Výsledky bakalářské práce mohou být prezentovány na psychiatrické konferenci a celkově mohou přispět ke zlepšení péče o nemocné s mentální anorexií. Práce může být podkladem k vytvoření terapeutických postupů a nových standardů pro práci v multisenzorické místnosti Snoezelen přizpůsobených právě této podskupině nemocných tak, aby byl co nejvíce využit potenciál uvedené léčebné metody. klíčová slova: mentální anorexie, koncept Snoezelen-MSE, multisenzorická místnost, specializovaná ošetřovatelská péče
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The bachelor’s thesis deals with the therapeutical effect of the Snoezelen multi-sensory room in the treatment of a subgroup of female patients suffering from anorexia nervosa. Because of their significant underweight and malnutrition, these patients exhibit significant impairment of cognitive functions, lower ability to solve problems, deformed interests and attention and memory problems as well. However, some of these can be renewed. This thesis explores the impact of Snoezelen-MSE concept-based therapy on the recovery of these patients. The thesis aims to find out how the patients themselves perceive the effects of their therapy in a Snoezelen-MSE room. This room was involved in the treatment programme of a specialised eating disorders treatment centre in 2017, as a modern method of brain neuroplasticity development. The research method is a semi-structured interview with female patients hospitalised in a ward specialised in eating disorders treatment, who suffer from anorexia nervosa with BMI (body mass index) lower than 16. The research shall be approved by the ethical commission. The participants shall be approached in the final stage of their treatment, their participation being completely voluntary. The patients shall have the right to refuse the interview without any consequences and they shall sign their consent. The patients shall remain anonymous. The findings of this bachelor’s thesis might be presented in a psychiatric conference and thus contribute to the improvement of anorexia nervosa treatment. The thesis can help create therapeutical procedures and new standards for the Snoezelen multi-sensory room tailored specifically for this subgroup of patients and thus use the maximum potential of this treatment method. keywords: anorexia nervosa, concept of Snoezelen-MSE, multi-sensory room, specialized nursing care
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavlína Dvořáková 679 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Pavlína Dvořáková 119 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavlína Dvořáková 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavlína Dvořáková 88 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Petra Holanová 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Romana Pucholtová 278 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Jan Schützner, CSc. 750 kB