velikost textu

Balance of identity and balance of power: The case of conflict dynamics between Saudi Arabia and Iran

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Balance of identity and balance of power: The case of conflict dynamics between Saudi Arabia and Iran
Název v češtině:
Rovnováha identity a rovnováha sil: případ dynamiky konfliktu mezi Saúdskou Arábií a Íránem
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Zuzana Kováčiková
Vedoucí:
Doc. PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tomáš Kučera
Id práce:
200043
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Bezpečnostní studia (BS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Saúdská Arábie, Írán, Libanon, Sýrie, Jemen, identita, sektářství, konflikt, zástupná válka, islám
Klíčová slova v angličtině:
Saudi Arabia, Iran, Lebanon, Syria, Yemen, identity, sectarianism, conflict, proxy war, Islam
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce aplikuje koncept náboženské (národní) identity na případy Saúdské Arábie, Íránu a jejich spojenců – státních i nestátních aktérů v Libanonu, Sýrii a Jemenu. Cílem práce bylo poukázat na důležitost sunnitské a šíitské náboženské identity v jejich vzájemných vztazích v prostředí Blízkého východu, což je v kontrastu s realistickým tvrzením, že aliance, konflikty a politický vývoj jsou diktovány pragmatickými mocenskými zájmy. Kromě toho práce zkoumá, zda má náboženská (národní) identita dopad na dynamiku zástupných (proxy) válek. Záměrem bylo vytvoření komplexního obrazu toho, jak funguje souhra ideových/konstruktivistických a pragmatických/ realistických faktorů, která pak ovlivňuje aliance, antipatie a konflikty na Blízkém východě. Použitím kvalitativních metod výzkumu byly zkonstruovány náboženské (národní) identity Saúdské Arábie, Íránu a jejich spojenců v Libanonu, Sýrii a Jemenu za účelem vytvoření ideových a pragmatických východisek; tyto pak byly vzájemně propojeny, aby poukázaly na to, jak konvergence náboženských identit napomáhá vytvoření stabilních aliancí v případě, že je využita cíleně jako strategický nástroj, který chrání národní zájmy. Práce poukazuje na rozdíly ve využívání tohoto nástroje Íránem a Saúdskou Arábií, které můžou souviset se zahraničně-politickými úspěchy a selháními obou států. Podpora konvergence náboženské identity mezi Saúdskou Arábií, Íránem a jejich spojenci má rovněž dopad na dynamiku konfliktu a celkový politický vývoj, protože „sektarianizace“ ovlivňuje konflikty, které měly původně sekulární příčiny.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis applies the concept of religious (national) identity to the cases of Saudi Arabia, Iran and their proxy allies – state and non-state actors – in Lebanon, Syria and Yemen. The aim was to show that in the Middle East, Sunni and Shiite affiliations matter in the relationship between the regional powers and respective proxies, as opposing to realist statement that alliances, conflicts and political developments are only governed by pragmatic power interests. Additionally, the work examines whether religious national identities have impact on the dynamics of proxy conflicts. Overall, the objective was to establish comprehensive image of how ideational/constructivist and pragmatic/realist factors work in combination to influence alliances, enmities and conflicts in the Middle East. Using qualitative methods of research, religious (national) identities of Saudi Arabia, Iran and their allies in Lebanon, Syria and Yemen were constructed so as to create ideational and realist points of departure, and then interlinked to show how convergence of religious identities helps in creating durable alliances if used in targeted manner as a strategic tool which can help safeguard national interests. The work shows notable differences in the use of this tool between Saudi Arabia and Iran, suggesting that it may influence foreign policy successes and failures. Additionally, support of religious convergence between Saudi Arabia, Iran and their respective proxies has direct impact on the dynamic of conflicts and political developments, as “sectarianization” affects formerly secular causes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Kováčiková 1.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Kováčiková 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Kováčiková 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D. 97 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Kučera 327 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc. 152 kB