velikost textu

Projevy autonomie vůle zůstavitele v dědickém právu - srovnávací studie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Projevy autonomie vůle zůstavitele v dědickém právu - srovnávací studie
Název v angličtině:
Manifestations of Devisor´s Will in the Law of Succession - comparative study
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Aneta Štěpánová
Oponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
200034
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
16. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dědické právo - autonomie vůle zůstavitele - dědický titul
Klíčová slova v angličtině:
law of succession - autonomy of devisor´s will - title to inheritance
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá proměnami rozsahu autonomie vůle zůstavitele v období od 1. 1. 1812 do současnosti. Cílem této práce je za pomoci metody deskriptivně – analytické a komparativní ozřejmit čtenáři vývoj jednotlivých institutů dědického práva, jejichž prostřednictvím zůstavitel mohl, resp. může projevovat svoji autonomiii. Tato práce je členěna do pěti hlavních částí, které se dále dělí na kapitoly a podkapitoly. První část práce představuje úvodní exkurs do problematiky dědického práva, přičemž důraz je kladen na základní zásady dědického práva a jejich historický vývoj ve světle Tilschovy vědecké práce. Druhá část pojednává o projevech autonomie vůle zůstavitele za účinnosti ABGB. Výklad jednotlivých institutů je překládán zejména ve světle prvorepublikových komentářů a judikatury. Pozornost je věnována jednotlivým institutům dědického práva a jejich vývoji, zvláštní prostor je věnován závěti jakožto nejvýznamnějšímu projevu pořizovací svobody. Třetí část se zabývá projevy autonomie vůle zůstavitele za účinnosti občanského zákoníku 1950. Snahou části třetí této práce je nastínit čtenáři diskontinuální pojetí jednotlivých institutů socialistického dědického práva oproti ABGB. Čtvrtá část této práce pojednává o projevech autonomie vůle zůstavitele za účinnosti občanského zákoníku 1964. Tato část je rozdělena do třech dalších kapitol, které informují čtenáře o vývoji dědického práva v období od 1. 4. 1964 do 31. 3. 1983, dále v období od 1. 4. 1983 do 31. 12. 1991 a konečně v období od 1. 1. 1992 do 31. 12. 2013. K tomuto rozdělení bylo přistoupeno z toho důvodu, že původní pojetí občanského zákoníku 1964 se vcelku zásadně lišilo od jeho konečného znění ke dni 31. 12. 2013. Na dědické právo v době účinnosti občanského zákoníku 1964 nelze proto pohlížet jednotnou optikou, neboť v průběhu jeho téměř padesátileté účinnosti doznala právní úprava dědického práva výrazných změn. Hlavním těžištěm této práce je část pátá, která pojednává o projevech autonomie vůle zůstavitele v občanském zákoníku 2012. Tato část práce si klade za cíl podat jednak relevantní výklad problematiky jednotlivých institutů dědického práva, prostřednictvím nichž má možnost zůstavitel projevit svoji pořizovací svobodu, jednak si klade za cíl provést komparaci všech čtyř kodexů, o nichž je pojednáváno v této diplomové práci. Závěr této práce se snaží o postihnutí základního vývoje autonomie vůle zůstavitele za účinnosti všech čtyř kodexů a nabízí také některé úvahy de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with changes in the scope of autonomy of the devisor’s will in the period from 1 January 1812 until the present days. Using the descriptive and analytical method and comparative method, the aim of this thesis is to explicate development of individual institutes of the law of succession, by means of which the devisor could or in particular can manifest his/her autonomy. This thesis is divided into five main parts, which are further divided into chapters and subchapters. The first part of the thesis represents an introductory excursus to the issue of the law of succession and the stress is put on basic principles of the law of succession and historical development thereof. The second part deals with manifestations of autonomy of the devisor’s will under effectiveness of ABGB. Attention is paid to individual institutes of the law of succession and development thereof, special part deals with a testament as the most important manifestation of the freedom of disposition. Interpretation of individual institutes is presented in particular in the light of the comments and judicature of the period of the First Czechoslovak Republic. The third part deals with manifestations of autonomy of the devisor’s will under effectiveness of the Civil Code of 1950. The third part endeavors to describe discontinuous conception of individual institutes of the socialistic law of succession in comparison with ABGB. The fourth part of the thesis deals with manifestations of autonomy of the devisor’s will under effectiveness of the Civil Code of 1964. This part is divided into three chapters that inform the reader on development of the law of succession in the period from 1 April 1964 to 31 March 1983, then in the period from 1 April 1983 to 31 December 1991 and finally in the period from 1 January 1992 to 31 December 2013. This division was made for the reason that the original conception of the Civil Code of 1964 differed substantially from its final wording as of 31 December 2013. The law of succession in the period of effectiveness of the Civil Code of 1964 may not be view uniformly since during its almost a fifty-year effectiveness legal regulation of the law succession changed considerably. Main focus of this thesis lies in the fifth part, which deals with manifestations of autonomy of the devisor’s will in the Civil Code of 2012. Aim of this part of the thesis is partly to provide relevant explication of individual institutes of the law of succession, by means of which the devisor may manifest his/her freedom of disposition and partly to compare all four Codes, which are dealt with herein. Conclusion of this thesis tries to explicate basic development of autonomy of the devisor’s will in the given period and it provides also some reflections de lege ferenda.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aneta Štěpánová 1.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aneta Štěpánová 128 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aneta Štěpánová 125 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 233 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 364 kB