velikost textu

Zkouška z češtiny pro trvalý pobyt v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zkouška z češtiny pro trvalý pobyt v České republice
Název v angličtině:
The examination in the Czech language for permanent residence in the Czech republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Barbora Fimanová
Vedoucí:
Mgr. Kateřina Šormová
Oponent:
doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc.
Id práce:
200030
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství češtiny jako cizího jazyka — Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (UCCJUCSS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
migrace|integrace|jazykové potřeby|čeština jako druhý jazyk|testování|zkouška z češtiny pro trvalý pobyt|úloha|jazyková úroveň A1
Klíčová slova v angličtině:
migration|integration|language needs|Czech as a second language|testing|the examination in the Czech language for permanen|task|language level A1
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá zkouškou z češtiny pro trvalý pobyt v České republice. Cílem je identifikovat její základní charakteristiky, úspěšnost uchazečů, a zda odpovídá požadované úrovni A1. V teoretické části jsou na základě odborné literatury představeny základní teoretické pojmy migrace a integrace a podmínky udělování trvalého pobytu v různých zemích. V praktické části je zpracována samotná analýza, která spočívá zejména v komparaci s Referenčním popisem češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2 a zhodnocení jejího integračního potenciálu. Do úvah jsou zahrnuta i data o průměrných výsledcích a úspěšnosti uchazečů v období 24. 1. 2018 – 24. 4. 2019. Z didaktického hlediska se práce zabývá i dostupnými přípravnými materiály: příručkou Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR. Nový formát testu A1, webovým portálem www.cestina-pro-cizince.cz a souvisejícími dokumenty. V této části je zhodnocena dostupnost informací o zkoušce, a nakolik materiály odpovídají zkoušce. Výsledky ukázaly, že úspěšnost adeptů ve zkoumaném období je jen 61,82 %. I přes nízké výsledky jsme vyhodnotili úroveň A1 jako příliš nízkou a bez integračního potenciálu. Jako vhodnější podpora integrace se jeví spíše integrační kurz. Přípravné materiály i přes drobné výhrady odpovídají zkoušce a webový portál spolu s facebookovou stránkou představují (i mezinárodně) jedinečný projekt. Na závěr jsme z vypracovaných analýz vyvodili podněty pro přípravu ke zkoušce. Klíčová slova migrace, integrace, jazykové potřeby, čeština jako druhý jazyk, testování, zkouška z češtiny pro trvalý pobyt, úloha, jazyková úroveň A1
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the examination in the Czech language for permanent residence in the Czech Republic. The aim is to identify its basic characteristics, the success rate of the participants and whether it corresponds to the required A1 level. In the theoretical part, basic theoretical concepts of migration and integration and conditions for granting permanent residence in different countries are presented. In the practical part, the analysis itself is elaborated. It consists mainly in the comparison of the exam with the publication Referenční popis češtiny pro účely zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR – úrovně A1, A2 and evaluation of its integration potential. Included in the considerations are data on average results and success rates of candidates in the period January 24, 2018 - April 24, 2019. From a didactic point of view, the thesis also deals with the available preparatory materials: a handbook Připravte se s námi na zkoušku z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR. Nový formát testu A1, web portal www.cestina-pro-cizince.cz and related documents. This part evaluates the information about the test and how much the materials correspond to the exam. The results showed that the success rate of candidates is only 61.82% in the period under review. Despite the low results, we evaluated level A1 as too low. This level has no integration potential as well. An integration course seems to be more appropriate to support integration. In spite of minor reservations, the preparatory materials correspond to the exam and the web portal together with the Facebook page represent an (internationally) unique project. In conclusion, we have deduced suggestions for the preparation for the examination. Keywords migration, integration, language needs, Czech as a second language, testing, the examination in the Czech language for permanent residence, task, language level A1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Barbora Fimanová 6.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Barbora Fimanová 134 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Barbora Fimanová 130 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Kateřina Šormová 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. 79 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB