velikost textu

Nástroje měnové politiky a jejich právní úprava

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nástroje měnové politiky a jejich právní úprava
Název v angličtině:
The instruments of monetary policy and their legal regulation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Vít Švestka
Vedoucí:
JUDr. Petr Kotáb
Oponent:
JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Id práce:
200027
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nástroje měnové politiky, nástroje monetární politiky, měnově-politické instrumenty, Česká národní banka, ČNB, virtuální měny, obchody České národní banky, stanovení podmínek obchodů, stanovení úrokových sazeb, povinné minimální rezervy, neprávní nástroje
Klíčová slova v angličtině:
instruments of monetary policy, monetary policy instruments, Czech National Bank, CNB, virtual currencies, trades of CNB, trade terms determination, interest rates determination, minimum reserves, non-legal instruments
Abstrakt:
Nástroje měnové politiky a jejich právní úprava Abstrakt Cílem této práce bylo provedení komplexního rozboru nástrojů měnové politiky České republiky a Eurosystému zahrnující historické, ekonomické a mezinárodní aspekty uvedené problematiky. Kvůli přesahu uvedeného tématu do ekonomické teorie byly nejprve vymezeny teoretické základy v částech pojednávajících o historickém rozboru, působnosti České národní banky, měnové politice a ekonomické teorii. Samotný právní rozbor nástrojů české měnové politiky byl poté proveden především v obecné a zvláštní části, přičemž v práci byla provedena též komparační analýza s nástroji používanými v Eurosystému. Účelem obecného rozboru nástrojů české měnové politiky bylo generalizovat poznatky a shodné rysy podobných nástrojů měnové politiky, a proto byl zvolen postup definice pojmu nástroj měnové politiky, členění nástrojů a vymezení nástrojů měnové politiky pro účely právního rozboru. Ve zvláštní části se poté autor zabýval právním režimem konkrétně vymezených nástrojů měnové politiky. Práce přináší konkrétní poznatky ohledně právního režimu jednotlivých nástrojů měnové politiky. Z hlediska obecných poznatků je přínosem konkrétní členění a vymezení nástrojů měnové politiky, které reflektuje specifika české právní úpravy. Jednotlivé nástroje měnové politiky vymezené měnovou teorií tak mohly být zařazeny do skupin obchodů ČNB, stanovení podmínek obchodů, povinných minimálních rezerv a neprávních nástrojů. Určitá pozornost byla v této práci věnována také právnímu režimu neprávních nástrojů měnové politiky, které bývají ekonomickou teorií často přehlíženy, ačkoliv mohou mít nezanedbatelné komplementární účinky vůči běžným nástrojům. Z provedené komparační analýzy s evropskou úpravou nástrojů měnové politiky vyplynuly konkrétní podněty pro změnu české právní úpravy, a to ačkoliv jsou ekonomické podmínky evropské měnové politiky odlišné od těch českých. Autor se pokusil nastínit možné okruhy legislativních změn i s ohledem na jiné části práce. V této souvislosti je autor toho názoru, že je zapotřebí změnit národní úpravu úroků z prodlení tak, aby lépe odpovídala požadavkům stanovených v sekundárním právu Evropské unie. Klíčová slova: nástroje měnové politiky, nástroje monetární politiky, měnově-politické instrumenty, Česká národní banka, ČNB, virtuální měny, obchody České národní banky, stanovení podmínek obchodů, stanovení úrokových sazeb, povinné minimální rezervy, neprávní nástroje
Abstract v angličtině:
The instruments of monetary policy and their legal regulation Abstract The goal of this paper was to perform a comprehensive analysis of Monetary Policy Instruments of the Czech Republic and the Eurosystem, including the historical, economic and international aspects of the subject matter. As the topic is significantly overlapping with economic theory, the theoretical grounds were first defined in the parts concerning historical analysis, the scope of the Czech National Bank, monetary policy and economic theory. The legal analysis of the instruments of the Czech monetary policy itself was then carried out especially in a general and special part; a comparative analysis with of the Eurosystem instruments was carried out afterward as well. The purpose of a general analysis of Czech Monetary Policy Instruments was to generalize the findings and the common features of the similar monetary policy instruments and therefore the author chose the procedure consisting in definition of the notion of the monetary policy instrument, the division of the instruments and particular instrument specification. In the following part, the author deals with the legal regime of specified monetary policy instruments. The paper provides concrete insights into the legal regime of individual monetary policy instruments. The research may benefit in new general findings in the area of division of monetary policy instruments and their specification while reflecting the specific Czech legislation. Thus, monetary policy instruments as defined by monetary theory could be divided into the CNB's trades, trade terms determination, minimum reserve requirements and non-legal instruments. Some attention has also been paid to the legal regime of non-legal monetary policy instruments that are often overlooked by economic theory, although they can have significant complementary effects with common instruments. Although the economic conditions of the European monetary policy may be different from the Czech ones, concrete stimuli for the amendment of Czech law have emerged from the comparative analysis. The author attempted to outline possible areas of legislative amendments with regard to the other findings in the paper. In this context, the author thinks there is a need to amend the Czech delay interest rate so as to meet the requirements of secondary EU law. Keywords: instruments of monetary policy, monetary policy instruments, Czech National Bank, CNB, virtual currencies, trades of CNB, trade terms determination, interest rates determination, minimum reserves, non-legal instruments
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Vít Švestka 1.8 MB
Stáhnout Příloha k práci Vít Švestka 317 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Vít Švestka 147 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Vít Švestka 140 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Kotáb 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 179 kB