velikost textu

Vzdělávání v přírodě: norský přístup

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzdělávání v přírodě: norský přístup
Název v angličtině:
Outdoor Education: the Norwegian Approach
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Jelínková
Vedoucí:
doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
Id práce:
200012
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Pedagogika (PED)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vzdělávání v přírodě|výchova v přírodě|Norsko|uteskole|friluftsliv|místně zakotvené učení|terénní výuka|školní zahrady
Klíčová slova v angličtině:
Outdoor education|Norway|uteskole|friluftsliv|place-based education|fieldwork|school garden
Abstrakt:
Abstrakt: Výzkumy dokládají, že pobyt v přírodě je důležitý pro dětské zdraví a psychosociální i fyzický vývoj. Vzdělávání v přírodě může výrazně zvýšit kvalitu a smysluplnost učení, přispět ke spokojenosti žáků i učitelů a budovat u nich pozitivní vztah k přírodě. V Česku je však vyučování mimo školní budovu spíše výjimkou a dosud mu nebyla věnována výraznější pozornost. Naopak Norsko je svým přístupem k pobytu a vzdělávání v přírodě poměrně specifické. Smyslem práce je představit norský přístup ke vzdělávání v přírodě na základních školách. Teoretické kapitoly popisují problematiku vzdělávání v přírodě obecně, norský vzdělávací systém a tamější situaci vzdělávání v přírodě. Na tuto část navazuje kvalitativní výzkum provedený v okrese Bodø v severním Norsku. Hlavní metodou získání dat byly rozhovory s pedagogy ze sedmi místních základních škol. Výzkum popisuje učitelské pojetí vzdělávání v přírodě a předkládá odpovědi na otázku, odkud je vzdělávání v přírodě v Norsku podporováno.
Abstract v angličtině:
Abstract: Research shows that being in nature is important for children’s health and psychosocial and physical development. Outdoor education can significantly improve the quality and meaningfulness of learning, contribute to the teachers' and pupils' well-being and help to build a positive attitude towards nature. However, learning outside the school building is rather an exception in the Czech Republic and has not yet received much attention here. On the contrary, Norway is specific in its attitude to outdoor recreation and outdoor education. The purpose of this paper is to present Norwegian approach to outdoor education in primary schools. The theoretical chapters describe the issue of outdoor education in general with a specific focus on the Czech tradition and discourse, the Norwegian education system and the local situation of outdoor education. This part is followed by a qualitative research carried out in the Bodø district in northern Norway. The main method of data acquisition were interviews with teachers from seven local primary schools. The research describes the teachers' concept of outdoor education and answers the question of where the sources of support for outdoor education in Norway are.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Jelínková 2.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Jelínková 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Jelínková 22 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. 115 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. 221 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 152 kB