velikost textu

Utváření studentské identity vysokoškolských studentů, jejichž rodiče nemají vysokoškolské vzdělání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Utváření studentské identity vysokoškolských studentů, jejichž rodiče nemají vysokoškolské vzdělání
Název v angličtině:
Construction of student identity of college students whose parents do not have university degree
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Taťána Škanderová
Vedoucí:
Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Id práce:
200011
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie a speciální pedagogika (B PS-SPP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vysokoškolští studenti první generace, terciární vzdělávání, sociální třída, sociální mobilita, studentská identita
Klíčová slova v angličtině:
First-generation college students, tertiary education, social class, social mobility, student identity
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá tím, jak se utváří studentská identita vysokoškolských studentů, jejichž rodiče nemají vysokoškolské vzdělání. Cílem je zjistit, jakým způsobem reflektují své minulé a aktuální zkušenosti za účelem porozumět významům, jež připisují subjektivně důležitým rozhodnutím a zlomovým okamžikům souvisejícím s jejich vysokoškolským studiem, a zachytit procesy, jež hrají klíčovou roli v utváření jejich identity, se zaměřením na vliv podpory a zájmu rodiny. V teoretické části práce je představen koncept sociální třídy v psychologii a základní teorie sociální reprodukce a mobility ve vzdělávání. Dále jsou charakterizována specifika českého vzdělávacího systému, přičemž se zvláště zaměřuji na terciární vzdělávání, hodnoty předávané rodinou a školou a vysokoškolské studenty první generace. V neposlední řadě se věnuji identitě, jejímu vymezení z hlediska mainstreamové a sociálně konstruktivistické psychologie a jejímu utváření v období vynořující se dospělosti a v průběhu tranzice na vysokou školu. V empirické části byly ke sběru dat využity polostrukturované rozhovory. Získaná data jsou kvalitativně zpracována v interpretativní tradici prostřednictvím tematické analýzy. Zkoumaný vzorek sestává z šesti vysokoškolských studentů první generace (ve věkovém rozpětí 18–30 let, v rovnoměrném zastoupení participantů ženského a mužského pohlaví) prezenčně studujících na různých univerzitách 1. až 4. ročník bakalářského studijního programu. Ukázalo se, že identita těchto studentů je pluralitní a že jejich studentská identita je upozaďována vynořující se identitou pracujícího dospělého. Studenti v mém výzkumu nežijí plným studentským a vysokoškolským životem a nepovažují se za typické vysokoškoláky. Obávají se studijního neúspěchu a jejich studijní aspirace jsou nízké. Rodičům na jejich budoucnosti záleží a snaží se je finančně podporovat, studenti se však musejí spoléhat sami na sebe jak v učení, tak ve sbírání informací a rozhodování ohledně správné studijní cesty. KLÍČOVÁ SLOVA Vysokoškolští studenti první generace, terciární vzdělávání, sociální třída, sociální mobilita, studentská identita
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis investigates how student identity of college students whose parents do not have university degree is constructed. Aim is to find out how they reflect their past and current experiences in order to understand the meanings they attribute to subjectively important decisions and breakthroughs in the context of university studies, and to capture processes that play a crucial role in constructing their identity focusing the influence of family support and interest. In the theoretical part, I introduced the concept of social class in psychology and the basic theories of social reproduction and mobility within education. Furthermore, the specifics of the Czech education system are characterized, with a particular focus on tertiary education, values gained by family and school, and first-generation university students. Last but not least, I deal with identity, its definition from the point of view of mainstream and social constructivist psychology and its formation in the period of emerging adulthood and during the transition to university. In the empirical part, semi-structured interviews were utilized to collect data. The obtained data is processed qualitatively within interpretative framework using thematic analysis. The studied sample consists of six first-generation university students (between 18 and 30 years of age, balanced ratio of female and male participants) attending various universities, from the 1st to the 4th year of bachelor degree program. These students turned out not to have only one identity. Rather, they have multiple identities whilst their student identity competes with emerging working identity. Students in my research do not live full student and university life and they do not see themselves as the typical university students. They are afraid of failure and their aspirations within university choice are low. Parents care about their future and try to support them financially but leave them to be independent learners, information seekers and decision makers in term of their right educational path. KEYWORDS First-generation college students, tertiary education, social class, social mobility, student identity
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Taťána Škanderová 825 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Taťána Škanderová 569 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Taťána Škanderová 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Taťána Škanderová 89 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Dana Bittnerová, CSc. 415 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 153 kB