velikost textu

Stáří a nevidomost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stáří a nevidomost
Název v angličtině:
Old age and blindness
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alexandra Kantorová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Id práce:
200003
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
stáří, zraková vada, senior, kvalita života
Klíčová slova v angličtině:
old age, vision impairment, seniors, life quality
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce s názvem „Stáří a nevidomost“ se zabývá postupnou ztrátou zraku v seniorském věku. Přibližuje celkový obraz změn, které v tomto období života seniora nastávají. Jejím zájmem je především oblast symptomů a podmínek ztráty zraku, mobility, sebeobsluhy, psychické a emoční složky jedince, které jsou následně podrobně zkoumány. V první části práce jsou vyjmenovány a popsány jednotlivé oblasti každodenního života, ve kterých jsou shledány největší obtíže související s postupnou ztrátou zraku u seniorů. Pomocí různých zahraničních studií jsou vymezovány jednotlivé činnosti a aktivity, které mohou ovlivnit kvalitu života jedince. Je hodnocen i dopad volnočasových aktivit na psychický a fyzický stav jedince. Ve druhé části práce je nejprve popsána teorie kvalitativního výzkumu a následně zpracován fenomenologický rozhovor s vybraným seniorem, který v současné době přichází o zrak. Rozhovor se soustřeďuje na prožitky a vnímání aktuální situace pohledem respondenta. Na základě předem připravených výzkumných otázek si práce klade za cíl ukázat, ve kterých oblastech a každodenních situacích by jedinec potřeboval speciálně pedagogickou podporu či pomoc jednotlivých odborníků a konkrétních lékařů. Dále nastiňuje činnosti, v rámci kterých se může respondent realizovat pouze s velkými obtížemi nebo je jejich výkon zcela znemožněn. KLÍČOVÁ SLOVA stáří, zraková vada, senior, kvalita života
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor‘s thesis, titled “Old Age and Blindness,” is concerned with the gradual loss of eyesight in late adulthood. It provides an overview of the changes which take place in the later stages of an adult’s life. Key areas of interest include the symptoms of and conditions associated with loss of eyesight, mobility, self-sufficiency, mental and emotional state, all of which are analysed in detail. The first section outlines and describes those aspects of everyday life which pose the biggest challenges in connection with the gradual loss of eyesight in seniors. Based on a number of international studies, this section provides a delimitation of those activities which may effect an individual’s quality of life. The effect of leisure activities on an individual’s mental and physical state is also evaluated. The second section of this thesis begins with a description of qualitative research methods, followed by a phenomenological interview with a selected senior whose eyesight is currently deteriorating. The interview focuses on how the current situation is experienced and perceived by the respondent. Based on previously prepared research questions this thesis aims to draw attention to the areas and everyday situations in which an individual could be in need of special pedagogical support or assistance from doctors or experts. Furthermore, it maps out those activities which in the respondent can take part only with great difficulty, or those which have become impossible to carry out. KEY WORDS old age, vision impairment, seniors, life quality
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alexandra Kantorová 571 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Alexandra Kantorová 138 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alexandra Kantorová 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alexandra Kantorová 106 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. 1.16 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 1.26 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 154 kB