velikost textu

Srovnání zdanění příjmů fyzických osob v České republice a ve Francii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání zdanění příjmů fyzických osob v České republice a ve Francii
Název v angličtině:
The comparison of personal income tax in the Czech Republic and France
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Karolína Šodková
Vedoucí:
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D.
Id práce:
199990
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Daň z příjmů fyzických osob, Česká republika, Francie, příjmy ze závislé činnosti
Klíčová slova v angličtině:
Personal income tax, Czech Republic, France, income from employment
Abstrakt:
Abstrakt - Srovnání zdanění příjmů fyzických osob v České republice a ve Francii Diplomová práce se věnuje srovnání daně z příjmů fyzických osob v České republice a ve Francii. Obsahem práce je analýza právních úprav zdanění příjmů fyzických osob v obou zemích a následná komparace účinků pravidel zdanění na daňovou povinnost fyzických osob. Středem pozornosti práce jsou zejména odlišnosti obou úprav v souvislosti s příjmy ze závislé činnosti daňových poplatníků. Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol. První kapitola s názvem Zdanění v teoretické rovině se zabývá definicí pojmu daň z příjmu fyzických osob, kategorizací daně a prameny práva, z nichž konstrukce daně z příjmů v obou srovnávaných právních úpravách vychází. Předmětem druhé kapitoly je srovnání konstrukčních prvků daně z příjmů fyzických osob v obou právních úpravách a jejich aplikace v rámci stanovení daňové povinnosti poplatníků. Kapitola třetí je zaměřena na vybrané prvky zdanění příjmů fyzických osob v České republice, přitom ohniskem jsou zejména příjmy ze závislé činnosti poplatníka a dále také konstrukční prvky ovlivňující základ daně a výši daně. Náplní čtvrté kapitoly s názvem Vybrané prvky daně z příjmů fyzických osob ve Francii jsou taktéž klíčové znaky daně z příjmů fyzických osob, ovšem v tomto případě z pohledu francouzské právní úpravy. Pozornost čtvrté kapitoly je zaměřena na režim zdanění celých francouzských domácností a s tím spojených konstrukčních prvků daně, jež jsou českému systému zdanění příjmů zcela neznámé. V páté kapitole jsou na konkrétních případech aplikovány teoretické poznatky získané v přechozích dvou kapitolách. Obsahem poslední, šesté kapitoly diplomové práce je jednak zhodnocení účinnosti pravidel zdanění příjmů fyzických osob v právních úpravách České republiky a Francie, jednak navržení změn za účelem vhodnějšího způsobu zdanění příjmů fyzických osob.
Abstract v angličtině:
Abstract - The comparison of personal income tax in the Czech Republic and France The diploma thesis deals with a comparison of personal income tax in the Czech Republic and France. The thesis comprises of analysis of both countries’ national legislations and of subsequent comparison of the impact of legal tax rules on the tax liability of natural persons. The focus is aimed mainly on the key differences between the compared legislations with respect to the income from employment of taxable persons. The diploma thesis is divided into six chapters. The first chapter, called Taxation in the theoretical sphere, is dedicated to the definition of personal income tax, categorization of the tax itself and legal sources, which determines the personal income tax in both legislations being compared. The object of the second chapter is comparison of the tax constituents of personal income tax in both legislations and their application within determination of taxpayer’s liabilities. The chapter three is focused on selected tax constituents of personal income tax in the Czech Republic, while aiming to address mainly income from employment of Czech taxpayer, and also the tax constituents affecting the taxable income base and the final tax liability. The fourth chapter, being called Selected components of personal income tax in France, is also determining the key elements of personal income tax, only from the point of view of the French legislation. The focus of the fourth chapter is aimed on the regime of taxation of the French taxable households as whole and on the connected tax constituents which are not existent in the Czech legislation. The object of the fifth chapter is application of the theoretical findings obtained in the previous two chapters on the specific cases. The sixth chapter of the diploma thesis is both evaluation of the impact of the personal income tax rules of both the legislations, and suggestion of changes in order to find the most convenient ways of taxation of personal income.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karolína Šodková 1.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karolína Šodková 194 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karolína Šodková 188 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 578 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D. 218 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 152 kB