velikost textu

Zpracování vybraných etických témat z knihy Poklady pod sněhem prostřednictvím strukturovaného dramatu.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zpracování vybraných etických témat z knihy Poklady pod sněhem prostřednictvím strukturovaného dramatu.
Název v angličtině:
Work out of choosen ethical topics from the book Treasure Under the Snow through the Structured Drama.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Kubrová
Vedoucí:
Mgr. Radmila Svobodová
Oponent:
doc. Radek Marušák
Id práce:
199988
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Literatura, dramatická výchova, etická výchova, výuka dramatickou výchovou, strukturované drama, prožitek, pochopení, dítě, 1.stupeň ZŠ.
Klíčová slova v angličtině:
Literature, Drama in Education, Ethical Education, teaching through drama, Structured Drama,enjoyment, understanding, child, Primary School.
Abstrakt:
ABSTRAKT Ve své diplomové práci se zabývám zpracováním etických témat z knihy Poklady pod sněhem prostřednictvím strukturovaného dramatu. Cílem této práce bylo nalézt odpověď na otázku: Dokážou žáci na základě prožitku ve strukturovaném dramatu nalézt řešení, která by mohla předcházet neetickému jednání? Práce je dělena na teoretickou a praktickou část, přičemž praktická část vychází z odborných podkladů části teoretické. První část obsahuje vymezení vzdělávacích oborů Etická výchova, Dramatická výchova a Český jazyk a literatura v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávaní a také postavení těchto oborů ve Školním vzdělávacím programu Základní školy Kunratice (Komunikace – Učení – Kooperace), jelikož byl v této základní škole prováděn praktický výzkum se žáky 5. třídy. Tyto obory se vzájemně prolínají v autorském strukturovaném dramatu „O přátelství, které překonalo různé překážky”, které slouží jako nástroj pro výzkum samotný. V první části jsou tedy dále vymezeny pojmy jako dramatická výchova, metody dramatické výchovy, strukturované drama, použité metody a techniky ve vlastním strukturovaném dramatu a osobnost učitele dramatické výchovy, které s tímto nástrojem souvisí. Zmiňované autorské drama je vytvořeno na motivy knihy Poklady pod sněhem, proto teoretická část obsahuje i životopis její autorky, Patricie St. John, faktické údaje o knize a její obsah. Druhá část charakterizuje výzkum a jeho cíl, výzkumnou skupinu a zkonstruovaný výzkumný nástroj a provedený výzkum reflektuje. Cíl práce se povedlo naplnit, protože jsem našla odpověď na otázku, kterou jsem si kladla. Žáci na základě prožitku ve strukturovaném dramatu dokázali nalézt řešení, která by mohla předcházet neetickému jednání. KLÍČOVÁ SLOVA dramatická výchova, metody a techniky dramatické výchovy, strukturované drama, etika, Poklady pod sněhem
Abstract v angličtině:
ABSTRACT In my thesis I am covering the chosen ethical topics from the book Treasures of the Snow using the structured drama. The aim of this thesis was to identify if pupils could find a solution that would prevent the unethical behaviour based on their experience from the book? The paper is divided into theoretical and practical sections, the practical section is based off the conclusion made in theoretical one. The first part of the thesis focuses on the following chosen subjects; Ethics, Drama in Education, Czech language and literature which are covered in the Framework education programme for elementary education and it is also analysing how these subjects fit into the School educational programme within Primary School Kunratice (Commutation – Learning – Cooperation), where the practical research was performed with the children from 5th grade. These subjects merge together in a created auctorial structured drama “About a friendship that overcame various difficulties”, which serves as a tool for the research. In the first part there are terms defined such as Drama in Education, Methods of Drama in Education, structured drama, used methods and techniques in its own structured drama and the personality of a teacher who is teaching Drama in Education, that relates to this matter. The previously mentioned auctorial drama is created based on the book Treasures of the Snow and that is why the theoretical part includes a biography of the author, Patricia St. John, facts about the book and its summary. The second part of the thesis includes details about the research group, constructed research tool and the outcomes of the performed research. The goal of the research was fulfilled successfully since the pupils have managed to find a solution that would prevent the unethical behaviour based on the experience from the structured drama. KEYWORDS Drama in Education, method and technics of Drama in Education, structured drama, Ethics, Treasures of the Snow
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Kubrová 7.99 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kateřina Kubrová 7.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Kubrová 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Kubrová 111 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Radmila Svobodová 307 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Radek Marušák 209 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D. 152 kB