velikost textu

Srovnání ideového a programového vymezení stran Fidesz a PiS

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání ideového a programového vymezení stran Fidesz a PiS
Název v angličtině:
Comparison of ideological and policy definition of Fidesz and PiS
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martin Vait
Vedoucí:
PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
Oponent:
doc. Michel Perottino, Ph.D.
Id práce:
199978
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politologie (P)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Maďarsko, Polsko, Fidesz, PiS, pravicový populismus, konzervatismus, sociální konzervatismus, Orbán, Kaczynski, demokracie
Klíčová slova v angličtině:
Hungary, Poland, Fidesz, PiS, right-wing populism, conservatism, social conservatism, Orbán, Kaczynski, democracy
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem této diplomové práce je výzkum a srovnání ideového a programového vymezení stran Fidesz a PiS, jejich vývoje v čase i současného působení v maďarské vládě od roku 2010, resp. v polské vládě od roku 2015. Stejně tak se tato práce zaměřuje na zkoumání a komparaci předpokladů, které umožnily oběma stranám získat vysokou podporu voličů ve zmíněných parlamentních volbách. Mezi hlavní teoretická východiska pro výzkum, kterým se práce věnuje v první kapitole, patří teorie populistických radikálně pravicových stran a její další aplikované aspekty. Na základě tohoto rámce diplomová práce v druhé kapitole odpovídá na výzkumnou otázku, do jaké míry transformační vývoj v Maďarsku a Polsku mezi lety 1989-2004 vytvořil předpoklady pro podporu populistické radikální pravice v obou zemích. Závěrem je, že kromě negativních aspektů politické a ekonomické transformace hrály zásadní roli ve vytváření klimatu pro radikálně pravicové postoje také historické narativy a předsudky vůči menšinám ze strany části společnosti. Ve třetí kapitole dále z výzkumu vyplývá, že strany během let prošly značným ideologickým vývojem, který do jisté míry spočívá také v reakci na vývoj ve stranickém systému obou zemí. Od roku 2006 však lze obě strany stále konzistentněji řadit mezi stranickou rodinu populistické radikální pravice. Největší shoda v činnosti Fidesz i PiS dále panuje v krocích vůči principům liberální demokracie od nástupu do vlády v letech 2010, potažmo 2015.
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of this diploma thesis is to examine and compare the ideological and programmatic definition of Fidesz and PiS, their development in time and their current actions and policy-making since forming their single-party governments in 2010 in Hungary and 2015 in Poland, respectively. This work also focuses on the development in both countries during the transformation from communism towards democracy, and sets out to answer what preconditions have formed the demand for populist radical right ideology both in Hungary and Poland. Based on the theory of populist radical right framework, this thesis concludes that, in addition to the negative aspects of political and economic transformation, historical narratives and prejudices against minorities by a significant part of the Hungarian and Polish societies have also played a crucial role in creating a climate for demand for the populist radical right. In the third chapter, this thesis finds a high volatility in the ideological development of both parties, especially in regards to Fidesz, and attributes these considerable ideological and programmatic changes in part to reaction of Fidesz and PiS towards changes in the party system in both Hungary and Poland. However, since 2006 the ideology of both parties has become increasingly consistent with features of the populist radical right party family. The biggest overlap in their policy-making can be seen in their measures taken towards the principles of liberal democracy since forming the government in 2010 and 2015.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Vait 874 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Vait 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Vait 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D. 203 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Michel Perottino, Ph.D. 256 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. 152 kB