velikost textu

Koncept chybějící péče na oddělení intenzivní medicíny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Koncept chybějící péče na oddělení intenzivní medicíny
Název v angličtině:
The concept of missing nursing care at the department of intensive medicine
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michaela Šťastná
Vedoucí:
Mgr. Milena Vaňková
Oponent:
PhDr. Šárka Dynáková, Ph.D.
Id práce:
199975
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze (11-00250)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Intenzivní péče (MIP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
jednotka intenzivní péče, chybějící péče, bezpečná péče, sestra, kvalitativní výzkum
Klíčová slova v angličtině:
intensive care unit, missing nursing care, safe nursing care, nurse, qualitative research
Abstrakt:
ABSTRAKT Koncept chybějící péče je fenomén ošetřovatelské péče, který může ohrozit bezpečnost pacientů všech kultur. Tento globální nedostatek kvalitní a komplexní ošetřovatelské péče se vyskytuje na různých odděleních zdravotnických zařízení. Teoretická část diplomové práce se zabývá problematikou vymezení konceptu chybějící péče na teoretické úrovni zpracování. Shrnuje strategie, které mají zajistit kvalitní, bezpečnou a kvalifikovanou ošetřovatelskou péči v souladu s nejnovějšími poznatky v oblasti poskytování ošetřovatelské péče a legislativy. Výzkumná část prezentuje výsledky realizovaného kvalitativního výzkumného šetření, které je cíleně zaměřeno na sestry z jednotek intenzivní péče, kde je ošetřovatelská péče orientována na dospělou populaci pacientů. Metodika výzkumu: Sběr dat probíhal prostřednictvím metody polostrukturovaného rozhovoru. Účelově vybraný výzkumný vzorek tvořilo devět sester aktivně pracujících na oddělení intenzivní medicíny. Cíl práce: Hlavním cílem diplomové práce bylo zmapovat a popsat problematiku konceptu chybějící péče na oddělení intenzivní medicíny a identifikovat faktory/aspekty ovlivňující výskyt konceptu chybějící péče v práci sestry na oddělení intenzivní medicíny. Výsledky výzkumu: Tato studie identifikovala celkem šest kategorií, z toho pět kategorií (kategorie Veřejné tajemství, kategorie Staniční sestra, kategorie Sestra u lůžka, kategorie Strategie zvládání a kategorie Urgence) identifikovalo faktory/aspekty ovlivňující výskyt konceptu chybějící/opomenuté péče na oddělení intenzivní medicíny. Šestá kategorie Oblasti chybějící péče identifikovala prvky chybějící/opomenuté péče, které se v klinické praxi na oddělení intenzivní medicíny běžně vyskytují (rehabilitace/polohování, aplikace léků, hygiena, péče o invazivní vstupy, komunikace, fyziologické funkce). Závěr výzkumu: Z analýzy kvalitativních výzkumných dat je zřejmé, že koncept chybějící péče je součástí běžné klinické praxe na oddělení intenzivní medicíny fakultního i nefakultního typu. Závěry tohoto výzkumu zároveň naznačují, že na oddělení intenzivní medicíny dochází k rozporu teorie a praxe v kontextu zajištění kvalitní a bezpečné ošetřovatelské péče. Klíčová slova: intenzivní péče, koncept chybějící péče, kvalitativní výzkum, sestra
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The concept of a missing nursing care in a nursing practice is a phenomenon that could endanger patients´ safety in all cultures. This global deficit of a superior and comprehensive nursing care occurs in various departments of healthcare facilities. The theoretical part of this thesis deals with problematic aspects of the concept of a missing nursing care based on theoretical findings. Furthemore it summarises strategies used for ensuring that quality, safety and kompetence in a nursing care is met in relation to latest findings and the legislation. The research part presents outcomes of a conducted qualitative survey research focusing on nurses working in an Intensive Care Unit where a nursing care is directed towards the population of adult patients. Research Metodology: The data collection in the study is based on a semi-structured interview conducted on an actively working group of nine Intensive Care Unit nurses. Aim of the Study: The main objective of the thesis is to describe and analyse problematic aspects of the concept of a missing nursing care in an Intensive Care Unit, as well as to identify factors that affect occurrence of the given concept limited to the nursing staff in the Intensive Care Units. Research Results: The study analyses six categories in total, of which five categories (category Open Secret, category Clinical Manager Nurse, category Staff Nurse, category Coping Strategies, category Emergency) scrutinise aspects/factors affecting occurrence of the concept of a missing nursing care in the Intensive Care Unit. The sixth category of the given concept identifies elements of Omitted Care that commonly occurs in an Intensive Care Unit and clinical practice (Physiotherapy, Drug Administration, Hygiene, Care of Invasive Lines, Communication, Vital Signs). Conclusion: The analysis of the qulitative survey research exposes thet the concept of a missing nursing care is a part of a prevalent clinical practice in an Intensive Care Unit, University Healthcare Facilities, as well as in General Healthcare Facilities. The results of the study imply an occurring division between theory and practice in an Intensive Care Unit in a context of providing quality and safety of a nursing care. Keywords: Intensive care, concept missing nursing care, Qualitative survey research, Nurse
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Šťastná 2.17 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Michaela Šťastná 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Šťastná 439 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Šťastná 307 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Milena Vaňková 2.13 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Šárka Dynáková, Ph.D. 177 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. František Novák, Ph.D. 751 kB