velikost textu

Hodnocení intervencí klinického farmaceuta na oddělení nemocnice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení intervencí klinického farmaceuta na oddělení nemocnice
Název v angličtině:
Evaluation of clinical pharmacists interventions in the hospital
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Zuzana Veličková
Vedoucí:
Mgr. Martin Doseděl
Oponent:
PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D.
Konzultant:
Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Id práce:
199957
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
klinická farmacie,lékové problémy,nemocnice
Klíčová slova v angličtině:
clinical pharmacy, drug related problems, hospitals
Abstrakt:
Abstrakt HODNOCENÍ INTERVENCÍ KLINICKÉHO FARMACEUTA NA ODDĚLENÍ NEMOCNICE Autor: Zuzana Veličková Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Fakulta sociální a klinické farmacie ÚVOD Lékový problém (DRP) je jev nebo situace zahrnující farmakoterapii, kdy dochází ke skutečnému nebo potenciálnímu zásahu do požadovaného výsledku terapie.i Problematikou managementu DRP se zabývá farmaceutická péče, která má za cíl výskyt DRP minimalizovat. CÍL Popis a analýza nejčastěji se vyskytujících lékových problémů na vybraném oddělení nemocnice, které byly odhaleny při revizích farmakoterapie klinickým farmaceutem. METODIKA Studie byla provedena v únoru 2017 v Nemocnici Šumperk, a to na ošetřovatelském úseku interního oddělení. Data byla čerpána ze zdravotnické dokumentace. Byly zaznamenávány základní charakteristiky pacientů (věk, pohlaví), diagnózy, užívané léčivé přípravky, vybrané laboratorní hodnoty, lékové problémy a jejich hodnocení. DRPs byly identifikovány během revizí farmakoterapie klinickým farmaceutem. Popis a hodnocení DRPs zahrnovalo management, přijetí navrhované intervence klinického farmaceuta, hodnocení klinické závažnosti a finanční benefit provedených intervencí. DRPs byly klasifikovány na podkladě Pharmaceutical Care Network Europe klasifikace pro DRP, verze 5.01. VÝSLEDKY Do studie bylo zahrnuto 53 pacientů s průměrným věkem 81,9 ± 8,28 let. Tito pacienti dohromady užívali 452 léčivých přípravků, na jednoho pacienta připadalo průměrně 8,5 léčivých přípravků. DRPs byly odhaleny u 85 % analyzovaných pacientů. Celkově se jednalo o 102 DRPs, průměrně 1,9 DRP na jednoho pacienta. Z celkového počtu DRPs se nejčastěji vyskytoval „problém s výběrem léčiva“ (59 %), poté následoval „problém s dávkováním“ (25 %), „jiný problém“ (9 %), „problém s výdejem, podáním či užitím“ (4 %) a „lékové interakce“ (3 %). „Nežádoucí účinky“ se nevyskytly ani jednou. Doporučené intervence byly diskutovány s lékařem a v naprosté většině případů byly přijaty. Provedené intervence znamenaly minimální snížení nákladů zdravotnického zařízení na léčivé přípravky. ZÁVĚR Výskyt lékových problémů ve zdravotnickém zařízení je významný. Klinický farmaceut může přispět k jejich identifikaci a managementu. KLÍČOVÁ SLOVA Lékové problémy, klinická farmacie, nemocnice i PCNE classification for Drug Related Problems: V05.01. PCNE. [Internet]. [place unknown]; 2006 [cited 2016 August 2]. Available from: http://www.pcne.org/
Abstract v angličtině:
Abstract EVALUATION OF CLINICAL PHARMACIST´S INTERVENTIONS IN THE HOSPITAL Author: Zuzana Veličková Supervisor of the thesis: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D. Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Social and Clinical Pharmacy BACKGROUND The Drug-Related Problem is an event or circumstance involving drug therapy that actually or potentially interferes with desired health outcomes.i Pharmaceutical care deals with management of DRPs and its goal is to decrease occurrence of DRP. AIMS The aim of the study was to describe and evaluate the most common DRPs occurring in the selected department in the hospital. DRPs have been detected during reviews of pharmacotherapy by the clinical pharmacist. METHODS The study was carried out in the hospital in Šumperk, at the department of the internal medicine, the nursing section. Data was collected from medical records of hospitalized patients. Patient´s characteristics (age, gender), diagnosis, using drugs, selected laboratory markers and drug- related problems were recorded. DRPs have been identified during reviews of the clinical pharmacist. Description and evaluation of DRPs contain its management, acceptation of pharmacist´s intervention, evaluation of clinical severity and cost benefit of intervention. The classification of DRPs was according to the Pharmaceutical Care Network Europe classification version 5.01. RESULTS The study involved 53 patients at average age 81.9 ± 8.28. These patients together used 452 drugs, on average 8.5 drugs per a patient. DRPs were detected in 85 percent of analyzed patients. Total number of DRPs was 102, on average one patient suffered from 1.9 DRPs. The most frequent DRPs were “Drug choice problem“ (59 %), followed by “Dosing problem“ (25 %), “Others“ (9 %), “Drug use problem“ (4 %), “Interactions“ (3 %). “Adverse reactions“ was not detected even once. Recommended interventions of the clinical pharmacist were discussed with doctor and mostly accepted. Interventions did not mean significant cost reduction on drugs. CONCLUSION Occurrence of DRPs in the hospital is high. Clinical pharmacist contributes to identification and management of DRPs. KEY WORDS Drug-related problem, clinical pharmacy, hospital facility i PCNE classification for Drug Related Problems: V05.01. PCNE. [Internet]. [place unknown]; 2006 [cited 2016 August 2]. Available from: http://www.pcne.org/
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Veličková 2.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Veličková 213 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Veličková 209 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Doseděl 276 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Kateřina Ládová, Ph.D. 285 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 283 kB