velikost textu

Analysis of the robustness of the psychometric functions

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analysis of the robustness of the psychometric functions
Název v češtině:
Analýza robustnosti psychometrických funkcí
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavel Myšička
Vedoucí:
Mgr. Filip Děchtěrenko
Oponent:
Mgr. Martin Pilát, Ph.D.
Id práce:
199955
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Obecná informatika (IOI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Robustnost, psychometrické funkce, metoda maximální věrohodnosti
Klíčová slova v angličtině:
robustness, psychometric functions, maximum likelihood method
Abstrakt:
Psychofyzika nabízí široké rozpětí metod ke zkoumání lidského vnímání, k čemuž často používá matematické modely. K reprezentaci vztahu mezi silou podnětu a jeho vnímáním používá psychofyzika model zvaný psychometrická funkce. V psychofyzikální praxi jsou používány různé psychometrické funkce, ale není známo, zdali použití různých psychome- trických funckcí k modelování experimentálních dat může mít vliv na výsledky měření ex- perimentu. Cílem této práce je porovnat často používané psychometrické funkce, dokázat zda mezi jednotlivými funkcemi existují rozdíly ve schoposti modelovat psychofyzikálni data a zda jsou tyto rozdíly dostatečeně velké na to, aby se jim při výzkumu měla věnovat pozornost. 1
Abstract v angličtině:
Psychophysics offers a wide range of experimental techniques to study human percep- tion and often uses mathematical models to do so. Psychometrical function is a formal model of the relationship between intensity of stimulus and perception, that is used by psychophysics to model experimental data. There are various types of psychometric functions used in psychophysical practice. So far it is unknown whether use of different psychometric functions in model experiment data can influence the results of experiment. The goal of this work is to explore differences between commonly used psychometric func- tions, prove if there are any differences between their ability to estimate psychometric data and if these differences are big enough so that researchers should pay attention to choice of psychometric function. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavel Myšička 1.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavel Myšička 39 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavel Myšička 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Filip Děchtěrenko 154 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Pilát, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Petr Tůma, Dr. 152 kB