velikost textu

Upírské motivy v české literatuře na přelomu 19. a 20. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Upírské motivy v české literatuře na přelomu 19. a 20. století
Název v angličtině:
Vampire themes in the Czech literature on the turn of 19th and 20th century
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbara Kytková
Vedoucí:
PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D.
Id práce:
199942
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
česká literatura|upír|krev|dekadence|touha|temné prostředí
Klíčová slova v angličtině:
czech literature|vampire|blood|decadence|desire|dark setting
Abstrakt:
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je identifikovat a následně popsat proměny v použití motivu upíra v dílech vybraných českých autorů, kteří spadají do přelomu 19. a 20. století. V úvodních kapitolách jsou uvedeny obecné informace o fenoménu vampyrismu, které odpovídají na otázky, jako odkud pochází nebo jakým způsobem se jeho představa ukotvila v lidském vědomí. Následně je nastíněno kulturní a literární pozadí dané doby s důrazem na dekadentní směr. Tato práce svou pozornost zaměřuje jak na klasické představitele tohoto období, tak na méně známé autory, jejichž literární aktivita spojená s aplikací upírského motivu je situována kolem roku 1920. V další kapitole je provedena analýza děl, v nichž se opakuje námět upíra umístěného do prostředí plesu. V poslední kapitole je uvedeno shrnutí, v němž jsou komparovány zjištěné motivy. Klíčová slova: česká literatura, upír, krev, dekadence, touha, temné prostředí
Abstract v angličtině:
Abstract: The goal of this Bachelor’s thesis is the identification and description of changes in the use of the vampire motif in the works of selected Czech authors from the turn of 19th and 20th century. In the introductory chapters there are general information about the vampyrism phenomenon, which answer the questions such as where does it comes from or how the idea is fixed in human consciousness. Then there is description of the cultural and literary context with a focus on the decadence. The attention is focused both the classical representatives of this period and less- known authors whose literary activity is associated with application of the vampire motif situated around year 1920. The next chapter analyzes the works in which the theme of a vampire was repeatedly placed in a ball setting. In the last chapter there is a summary of found motives and their comparation. Key words: czech literature, vampire, blood, decadence, desire, dark setting
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbara Kytková 671 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbara Kytková 357 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbara Kytková 358 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Václav Vaněk, CSc. 202 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. 227 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. 152 kB