velikost textu

Důvěra v soudy ve střední Evropě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Důvěra v soudy ve střední Evropě
Název v angličtině:
Trust in justice in the Central Europe
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Natálie Forejtová
Vedoucí:
doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Oponent:
Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D.
Id práce:
199927
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Sociologie (SOC)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
důvěra|soudy|legitimita|procedurální spravedlnost|závazek poslušnosti|strukturní modelování
Klíčová slova v angličtině:
courts|legitimacy|trust|procedural justice|obligation to obey|structural equation modeling
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje vztahu mezi vnímanou legitimitou soudů, závazkem poslušnosti zákonu a soudům a ochotou spolupracovat s trestním systémem ve střední Evropě. Metodou strukturního modelování byla analyzována data páté vlny European Social Survey a byly vytvořeny a srovnány modely pro Českou republiku, Slovensko, Polsko a Maďarsko. Legitimita je dle Tankebeho konceptualizována jako důvěra v procedurální spravedlnost, distributivní spravedlnost, efektivitu a legalitu. Závazek poslušnosti zákonu je pak potenciálním výstupem vnímané legitimity. První hlavní výzkumná otázka řeší univerzální aplikovatelnost teorie procedurální spravedlnost napříč institucemi trestního systému a napříč odlišnými státy. Stejně jako v předchozích výzkumech policie, i u soudů hraje procedurální spravedlnost stěžejní roli pro ochotu kooperovat s policií a soudy. V České republice a Maďarsku má procedurální spravedlnost z dimenzí legitimity nejsilnější vliv na ochotu spolupracovat. V Polsku procedurální spravedlnost spolupráci neovlivňuje, nicméně je silným prediktorem závazku poslušnosti zákonu a soudům. Na Slovensku hrají instrumentální faktory důležitější roli než procedurální spravedlnost, tento výsledek můžeme vysvětlit buď vysokým strachem z kriminality, který na Slovensku převládá, nebo odlišnými hodnotami ve společnosti. Druhým hlavním cílem této práce je zodpovězení otázky, zda vnímaná legitimita soudů ovlivňuje ochotu ke spolupráci s policií a soudy přímo, či nepřímo skrze závazek poslušnosti zákonu a soudům. Ve střední Evropě je relativně nízká vnímaná legitimita soudů, stejně jako ochota ke spolupráci, nicméně závazek poslušnosti zákonu a soudům je vysoký. I přesto je však závazek poslušnosti částečně vysvětlován vnímanou legitimitou soudů. V Polsku a Maďarsku pak tento závazek nemá žádný významný vliv na ochotu spolupracovat s policií a soudy, v České republice a na Slovensku je tento vztah nicméně silný.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with the relationship between the perceived legitimacy of the courts, the obligation to obey the law and courts and the willingness to cooperate with the criminal justice system in Central Europe. Using structural equation modeling method, I analyzed the fifth wave of the European Social Survey and created and compared models for Czechia, Slovakia, Poland and Hungary. Legitimacy, according to Tankebe, is conceptualized as a confidence in procedural justice, distributive justice, effectiveness and legality. The obligation to obey the law is then a potential effect of perceived legitimacy. The first research question asks about the universal applicability of the procedural justice theory across criminal system institutions and across different countries. As in the previous research on police, procedural justice plays a pivotal role for the willingness to cooperate with the police and the courts. In Czechia and Hungary, procedural justice is out of all fo the dimensiions of legitimacy the strongest predictor of the willingness to cooperate. In Poland, procedural justice does not affect cooperation, however, it leads to obligation to obey the law and courts. In Slovakia, instrumental factors play a more important role than procedural justice, which can be explained either by the high fear of crime prevailing in Slovakia or by different values in society. The second main objective of this work is to answer the question whether the perceived legitimacy of the courts affects willingness to cooperate with the police and the courts directly or indirectly through an obligation to obey the law and the courts. In Central Europe, the perceived legitimacy of the courts as well as the willingness to cooperate are relatively low, but the obligation to obey the law and the courts is high. Despite that, the obligation to obey was found to be partly explained by the perceived legitimacy of the courts. In Poland and Hungary, this obligation does not affect the willingness to cooperate with the police and the courts, but in Czechia and Slovakia this relationship is strong.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Natálie Forejtová 1.73 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Natálie Forejtová 850 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Natálie Forejtová 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Natálie Forejtová 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Podaná, Ph.D. 482 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. 153 kB